Ogłoszenie o wyborze oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2011-03-31

znak sprawy: GPIR.271.3.2011

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – I transza 2011 r.”.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

Wartość złożonej oferty: 189 999,70 zł brutto. Okres gwarancji 38 m-cy.

Cena:    189 999,70 / 189 999,70 =  1 x 100 x 95 % =  95,00 pkt.

Okres gwarancji:  38 / 38 = 1 x 100 x 5 % = 5 pkt

RAZEM:  100 pkt

        

Wybrano ofertę Nr a złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy, umowa zostanie zawarta w dniu
4 kwiecień 2011 r.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

                   Zenon Szura

                       Wójt Gminy Skołyszyn