Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Skołyszyn: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki - II etap
Numer ogłoszenia: 69752 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Skołyszynie, 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy do budynków dla miejscowości Przysieki II etap (według wskazanego na załączniku graficznym zakresu) wraz z uzgodnieniami niezbędnymi w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja winna również zawierać przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
w rozbiciu na sieć i przyłącza. Rozwiązania projektowe należy nawiązać do wykonanej
w ramach I etapu w 2009 r. kanalizacji sanitarnej dla części Przysiek o długości ponad 20 km wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Przysieki o przepustowości 1200 m3/d. Zamawiający udostępnia wyłonionemu Wykonawcy posiadany projekt kanalizacji sanitarnej, na podstawie którego zrealizowano I etap budowy, z możliwością wykorzystania przy opracowaniu koncepcji. Projekt obejmuje również część obszaru objętego II etapem, będącym przedmiotem zamówienia, jednak wymaga aktualizacji i przeprojektowania niektórych rozwiązań. W ramach zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek wykonać:
1) Mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 niezbędną do wykonania zamówienia. 2) Mapę ewidencyjną jako załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 3) Wypisy uproszczone z rejestru gruntów jako załączniki w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
4) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów lub w razie potrzeby dokumentację geologiczno-inżynierską. 5) Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacyjnej
i przyłączy kanalizacyjnych dla miejscowości Przysieki, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Przysiekach, w następującym zakresie: - szacowana długość sieci grawitacyjnej - 10 - 11km, - szacowana ilość przyłączy - ok. 120 - ilość mieszkańców - ok. 400; - przewidywana ilość przepompowni ścieków - 3 - przekroczenia drogi krajowej - 3. Rozwiązanie projektowe musi uwzględniać możliwość dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Sławęcin, Siedliska Sławęcińskie oraz Bączal Dolny.
6) Zaprojektowanie przyłączy doprowadzonych do ściany budynku. Należy wykonać dokumentację dla przyłączy budynków istniejących, w trakcie budowy oraz innych działek wskazanych przez Zamawiającego. 7) Zaprojektowanie przepompowni ścieków w zależności od warunków lokalnych wraz z uzyskaniem warunków zasilania energetycznego i projektu przyłącza energetycznego. 8) Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
9) Przygotowanie materiałów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (wraz z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - jeżeli będzie wymagany w prowadzonym postępowaniu) oraz lokalizacji celu publicznego. 10) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli działek na przebieg sieci kanalizacji w formie umów użyczenia oraz uzyskanie decyzji od administratorów dróg, cieków wodnych na przekroczenie siecią kanalizacyjną. wraz z opracowaniem projektów odbudowy dróg, cieków wodnych. 11) Opracowanie wszelkich innych dokumentacji oraz wykonanie niezbędnych czynności wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 12) Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w rozbiciu na sieć i przyłącza. Zamawiający po podpisaniu umowy przedstawi szczegółowe dane dotyczące rozbicia kosztorysu na sieć i przyłącza, z uwzględnieniem wytycznych instytucji współfinansujących projekt. 13) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót (bez dodatkowego wynagrodzenia)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.22.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ˇ         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ

ˇ         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie usługi związane
z projektowaniem sieci kanalizacyjnej o łącznej długości co najmniej 5 km każda - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ

ˇ         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ

ˇ         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 5 do SIWZ.

ˇ         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ˇ         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy są przedstawiony jest w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany terminów realizacji zamówienia w przypadku, gdy:
a) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) wystąpiła znaczna niezgodność pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów,
c) przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych - Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli procedury administracyjne uległy przedłużeniu w związku
z zaniedbaniami lub błędami Wykonawcy na etapie projektowania. 5) Wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażeniem zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności 6) Nastąpił sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.).
7) Z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. projektanta/ itp. oraz osób reprezentujących strony. 8) Zmiany terminu podpisania umowy ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania (ocena ofert, uzupełnianie dokumentów przez Wykonawców, procedura odwoławcza). 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skolyszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy
w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja w wersji elektronicznej wydawana jest bezpłatnie, w wersji papierowej za odpłatnością w wysokości 15 zł brutto.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 Załączniki
SIWZ -Opracowanie dokumentacji - kanalizacja wsi Przysieki II etap.pdf
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc
Zał.Nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych usług.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz osób wykonujacych zamówienie.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie osób fizycznych z art. 24 ust. 1 pkt 2.doc
Zał.Nr 8 do SIWZ - załącznik mapowy.pdf