MODYFIKACJA SIWZ
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2011-04-13

 

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

 

 

MODYFIKACJA SIWZ

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki – II etap.”Działając w trybie artykułu 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŸn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Modyfikacja polega na zmianie załącznika graficznego (zał. Nr 8 do SIWZ), na którym nie zaznaczono 2 budynki (wraz z przepompownią), które należy uwzględnić przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej.

W części opisowej SIWZ w/w budynki i przepompownia zostały uwzględnione w zakresie zamówienia. Zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

W załączeniu poprawiony załącznik graficzny.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 8 do SIWZ (poprawiony).pdf