ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2011-04-14

 

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki – II etap.”Działając w trybie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŸn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych przez Wykonawców oraz odpowiedzi na zapytania.

 

Treść zapytań:

  1. Czy przez wykonanie mapy do celów projektowych Zamawiający rozumie wykonanie nowych map, czy też aktualizację map nieaktualnych (mogących posłużyć do celów opiniodawczych) ?

  2. Czy w przypadku konieczności wykonania nowych map Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu dostarczenia koncepcji (wykonanie map na tak dużym obszarze może potrwać 3 – 4 tygodnie) ?

  3. Czy Zamawiający przewiduje przesuniecie terminu w razie problemów z uzyskaniem umów użyczenia z użytkownikami zamieszkałymi poza terenem gminy (czas potrzebny na zwrot nieodebranego listu wynosi około 1 m-ca, a w takim przypadku często należy ponowić korespondencję) ?

  4. Czy na obszarze objętym projektowaniem występują obszary chronione, np. Natura 2000 lub parki krajobrazowe, otuliny parków, itp. ?

  5. Czy na obszarze inwestycji występują tereny zamknięte, np. tereny PKP ?

  6. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie kanalizacji w pasach drogowych, jeżeli tak to prosimy o określenie zarządców tych dróg ?

  7. Czy wstępne zgody do koncepcji mają być zawarte pisemnie czy ustnie ?

  8. Czy w razie problemów z uzyskaniem zgód właścicieli Zamawiający pomoże w ich uzyskaniu ?

Treść odpowiedzi:

 

ad. 1.

Zamówienie obejmuje wykonanie nowych map. Do celów opiniodawczych Wykonawca może zakupić w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – Kartograficznym w Jaśle (budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle) kopię mapy zasadniczej (sytuacyjno – wysokościowej).

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu dostarczenia koncepcji (z wyjątkiem wystąpienia okoliczności wymienionych w Rozdziale XX SIWZ), rozpatrywanych indywidualnie z Wykonawcą.

 

ad. 2.

Z uwagi na planowany termin naboru wniosków o pozyskanie środków na realizację inwestycji ze Ÿródeł zewnętrznych, Zamawiającemu zależy na jak najszybszym opracowaniu dokumentacji. Dlatego zaleca się, w celu przyspieszenia procedur osobisty, telefoniczny kontakt z właścicielami gruntów. Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminów
(z wyjątkiem wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wymienionych w Rozdziale XX SIWZ),

 

ad. 3.

Nie występują.

 

ad. 4.

Na obszarze projektowania nie występują.

 

ad. 5.

Zamawiający dopuszcza projektowanie w pasach drogowych, z tendencją do minimalizacji.

Na obszarze projektowania występują drogi:

- krajowe (droga Nr 28) – zarządca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 35-111 Rzeszów, ul. Legionów 20 – szacowana ilość przekroczeń pasa drogowego: 3;

- powiatowe – zarządca: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Modrzejewskiego 12 – szacowana ilość przekroczeń pasa drogowego: 1 -2;

- gminne - zarządca: Urząd Gminy w Skołyszynie.

 

ad. 6

W interesie Wykonawcy zaleca się, aby wstępne zgody właścicieli gruntów sporządzone były na piśmie. Przedmiotowa koncepcja stanowić będzie materiał do uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, stad też wycofanie zgody w póŸniejszym etapie znacznie wydłuży postępowanie administracyjne, a tym samym termin wykonania zamówienia.

W przypadku braku wstępnej zgody właścicieli na piśmie, w takim przypadku konsekwencje z tytułu wycofania zgody - obciążać będą Wykonawcę.

 

ad. 7.

W przypadkach problemowych Zamawiający deklaruje pomoc w uzyskaniu zgód.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn