Informacja o wyborze oferty
Nowa strona 1

 

Skołyszyn, dn. 2011-04-28

znak sprawy: GPIR.271.4.2011

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel./fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:  „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki – II etap”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  6

Liczba ofert odrzuconych: 2

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Oferta Nr 2:

 „EKO-PROJEKT” Projektowanie i Nadzory, Zakład Usługowy Grzegorz Szczepański, 37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 28 , cena oferty brutto: 99 630,00 zł – 85,19 pkt.

Oferta Nr 3:

TOBIN Patrick J. Tobin & Co. Ltd Fairgreen House Faigreen Road, Galway, Ireland – TOBIN Consulting Engineers, 31-553 Kraków, ul. Cystersów 9, cena oferty brutto: 259 530,00 zł – 32,70 pkt.

Oferta Nr 4:

Przedsiębiorstwo Usługowe „JAMROTECH” Marcin Jamro, 35-601 Rzeszów, ul. Zelwerowicza 52G - cena oferty brutto: 84 870,00 zł – 100 pkt.

Oferta Nr 5:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ADIR” Sp.  z o.o.
25-009 Kielce, ul. Zamkowa 4, cena oferty brutto: 105 780,00 zł – 80,23 pkt.

Oferta Nr 6:

Projektowanie Wodociągów i Kanalizacji Piotr Malarz Wolica 147 38-200 Jasło - cena oferty brutto: 152 520,00 zł.

        

Wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowe „JAMROTECH” Marcin Jamro, 35-601 Rzeszów, ul. Zelwerowicza 52 G.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa może zostać zawarta w dniu 6 maja 2011 r.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

 

 

                   Zenon Szura

                        Wójt Gminy Skołyszyn