ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2011-05-17

 

GPIR.7014.10.2011

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

            Urząd Gminy w Skołyszynie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opracowania projektu budowlano – wykonawczego przebudowy i rozbudowy  Domu Kultury Wiejskiej w miejscowości Kunowa.

 

1.  Ogólne warunki zamówienia:

Budynek należy usytuować w miejscu obecnego drewnianego budynku przeznaczonego do rozbiórki na działkach Nr 295/2, 295/1 294 w Kunowej, stanowiących własność Urzędu Gminy w Skołyszynie.

Istniejący budynek posiada przyłącza:

-  do gminnej sieci kanalizacyjnej;

-  sieci energetycznej;

-  sieci gazowej;

-  wody – doprowadzonej z budynku Zespołu Szkół w Kunowej.

W/w przyłącza mediów należy dostosować (przeprojektować) do warunków projektowanego budynku, z uwzględnieniem wymagań technicznych i lokalowych.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje Urząd Gminy w Skołyszynie. Czas wydania decyzji: ok. 4-5 tygodni.

2.   Zakres prac projektowych będzie obejmował:

a) wykonanie mapy do celów projektowych oraz ekspertyzy geotechnicznej
(w załączeniu kserokopia mapy lokalizującej inwestycję);

b)  wykonanie projektu zagospodarowania terenu;

c) wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego i wykonawczego oraz projektów wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wraz z przyłączami branżowymi, w tym:

-  instalacja elektryczna, odgromowa wraz z projektem przebudowy linii kablowej eN;

            -  instalacja wodno – kanalizacyjna;

            -  instalacja c.o. wraz z kotłownią;

            -  instalacja gazowa;

            -  instalacja wentylacyjna;

            - instalacja klimatyzacyjna (sali bankietowej oraz świetlicy)

c)   wykonanie projektu branży drogowej (parkingi, dojazdy i dojścia do projektowanego budynku).

d)  wszelkie uzgodnienia i opinie projektu (należy uwzględnić w ofercie);

e)   sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót uwzględniającego koszty rozbiórki obecnego obiektu;

f)  sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.   Wymagania dotyczącego projektowanego budynku:

Budynek powinien zawierać:

-  salę bankietową na 50 osób wraz z zapleczem sanitarnym i szatnią;

-  kuchnię z zapleczem;

-  pokój sołtysa wsi wraz ze świetlicą;

-  garaż na samochód dostawczy o wymiarach min. 6 x 3,5 m.

Ogólny szacunkowy koszt realizacji inwestycji max. 800 – 1 000 tys. PLN brutto.

4.   Termin wykonania: ok. 4 m-ce (szczegóły w projekcie umowy).

5.   Warunki złożenia oferty:

1)   Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Skołyszynie (sekretariat) do dnia 27 maja 2011 r. włącznie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2)   Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1).

3)   Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy (zał. Nr 2).

4)   Oferta musi zawierać:

-     wstępną koncepcję w formie graficznej oraz opisowej projektowanego budynku (do tego celu można wykorzystać powiększoną mapę (zał. Nr 4);

      -    cenę wykonania kompletnego, uzgodnionego projektu;

      -   szacunkowy koszt realizacji zadania według przyjętej przez Wykonawcę koncepcji.

6.   Warunki wyboru oferty najkorzystniejszej:

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z póŸn.zm.) 

Zamawiający dokona wyboru oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny do funkcjonalności, atrakcyjności zaoferowanej koncepcji, spełniającej wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający będzie oceniał według następujących kryteriów: maksymalna ilość pkt: 100, w tym:

- cena wykonania projektu: 85 % punktacji (najniższa cena projektu / cena oferty badanej) x 100 x 85%;

- funkcjonalność, atrakcyjność koncepcji: 15 % punktacji (koncepcja oferty badanej / najlepsza zdaniem zamawiającego koncepcja) x 100 x 15%;

Oferty niekompletne, nie spełniające warunków określonych w zaproszeniu, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz punktacji uzyskanej przez Wykonawców zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty (pocztą elektroniczną, faksem) oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty.
  2. Projekt umowy.
  3. Mapa lokalizująca inwestycję.
  4. Mapa w powiększeniu.


Załączniki
Zał.Nr 1 - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 - Mapa lokalizujaca inwestycję.pdf
Zał.Nr 4 - Mapa w powiększeniu.pdf