Sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  992  o pow. 0.0499 ha,  położonej na terenie wsi Skołyszyn,
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia 25 maja 2011 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

           Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4,  art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz .U. z 2010 r.   Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./, §  3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu    i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. Nr 207,  poz. 2108  z póŸn. zm./  - Wójt Gminy  Skołyszyn  o g ł a s z a:

 

I  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  992  o pow. 0.0499 ha,  położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KW. numer: 34.438 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn nieruchomość położona jest w obszarze  2MNU dla którego w tekście planu   w § 4 ustalono:

1.Tereny oznaczone symbolem  1 MNU i 2 MNU z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługową    i działalność gospodarczą. Nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagalne w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg, parkingów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2.W  terenach oznaczonych symbolem 1 MNU o których mowa  w ust. 1 dopuszcza się zabudowę jednorodzinną     i wielorodzinną.

3.W  terenach oznaczonych symbolem 2MNU o których mowa   w ust. 1 dopuszcza się zabudowę jednorodzinną i zagrodową. Nie dopuszcza się zabudowy wielorodzinnej.

4. W terenach oznaczonych symbolem 1 MNU i 2MNU dla kształtowania nowych działek budowlanych oraz zabudowy szczegółowe warunki określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Skołyszyn.

Zagospodarowanie: zgodnie z zapisami planu, wg. decyzji administracyjnych określonych    w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Szczegółowe warunki zabudowy określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości :  14.000,00 zł, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 992 o pow. 0.0499 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn  odbędzie się w dniu 12 lipca 2011 r.  o godz. 13oo.w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej  nieruchomości, w kwocie:  2.800,00 zł /słownie: dwa tysiące osiemset złotych   00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy w Skołyszynie lub na konto Urzędu Gminy w Skołyszynie: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział  w Skołyszynie  76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  w takim terminie by gotówka wpłynęła na konto lub została wpłacona najpóŸniej  w dniu    7 lipca 2011  r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie :

-        zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

 

 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca  winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu    i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji                          o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, pok. Nr 22, na stronie internetowej Urzędu Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu  / 013 / 449 - 10 - 62 wewn. 31/.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura