Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Skołyszyn: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 335294 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Skołyszynie , 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi: 188,02 km. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg przejmuje na siebie obowiązek: a) likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury); b) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy; c) posiadanie dostępu do materiałów uszarstniających i soli;
d) pełnienie dyżurów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ˇ         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ

ˇ         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.

ˇ         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca musi posiadać niezbędny sprzęt do realizacji zamówienia,
w tym co najmniej na każdy rejon, na który składa ofertę: - pług czołowy
z nośnikiem montowany na samochodzie ciężarowym lub ciągniku - 1 szt.; - piaskarka lub drugi ciągnik z rozrzutnikiem - 1 szt. Ponadto Wykonawca powinien mieć dostęp do sprzętu pomocniczego - zastępczego jak pługi lemieszowe średnie, ciężkie lub wirnikowe, równiarki, rozrzutniki rolnicze, koparki, itp. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 5 do SIWZ.

ˇ         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.

ˇ         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ˇ         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy są przedstawiony jest w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany terminu podpisania umowy ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania (ocena ofert, uzupełnianie dokumentów przez Wykonawców, procedura odwoławcza). 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skolyszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2011 r. godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja w wersji elektronicznej wydawana jest bezpłatnie, w wersji papierowej za odpłatnością w wysokości 20 zł brutto. Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĽCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĽCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon I: Siepietnica, Święcany.

ˇ         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi kompleksowego zimowego utrzymania dróg o dł. ok. 27,6 km, według wykazu w specyfikacji technicznej w miejscowościach: Siepietnica, Święcany.

ˇ         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

ˇ         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

ˇ         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon II: Skołyszyn, Lisów.

ˇ         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi kompleksowego zimowego utrzymania dróg o dł. ok. 27,3 km, według wykazu w specyfikacji technicznej w miejscowościach: Skołyszyn, Lisów..

ˇ         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

ˇ         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

ˇ         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon III: Kunowa, Pusta Wola, Przysieki Zawodzie, Harklowa, Sławęcin.

ˇ         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi kompleksowego zimowego utrzymania dróg o dł. ok. 30,17 km, według wykazu w specyfikacji technicznej w miejscowościach: Kunowa, Pusta Wola, Przysieki - Zawodzie, Harklowa, Sławęcin.

ˇ         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

ˇ         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

ˇ         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rejon IV: Święcany.

ˇ         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi kompleksowego zimowego utrzymania dróg o dł. ok. 30,40 km, według wykazu w specyfikacji technicznej w miejscowościach: Święcany.

ˇ         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

ˇ         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

ˇ         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rejon V: Jabłonica, Lipnica Górna.

ˇ         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi kompleksowego zimowego utrzymania dróg o dł. ok. 25,60 km, według wykazu w specyfikacji technicznej w miejscowościach: Jabłonica, Lipnca Górna.

ˇ         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

ˇ         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

ˇ         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rejon VI: Siedliska Sławęcińskie, Przysieki.

ˇ         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi kompleksowego zimowego utrzymania dróg o dł. ok. 22,90 km, według wykazu w specyfikacji technicznej w miejscowościach: Siedliska Sławęcińskie, Przysieki.

ˇ         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

ˇ         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

ˇ         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Rejon VII: Bączal Dolny, Bączal Górny.

ˇ         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie usługi kompleksowego zimowego utrzymania dróg o dł. ok. 24,05 km, według wykazu w specyfikacji technicznej w miejscowościach: Bączal Dolny, Bączal Górny.

ˇ         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-0, 90.63.00.00-2.

ˇ         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

ˇ         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ -Zimowe utrzymanie dróg 2011-2012.pdf
Zał. Nr 1a do SIWZ- formularz oferty.doc
Zał. Nr 1b do SIWZ- formularz oferty.doc
Zał. Nr 1c do SIWZ- formularz oferty.doc
Zał. Nr 1d do SIWZ- formularz oferty.doc
Zał. Nr 1e do SIWZ- formularz oferty.doc
Zał. Nr 1f do SIWZ- formularz oferty.doc
Zał. Nr 1g do SIWZ- formularz oferty.doc
Zał. Nr 2a do SIWZ - Projekt Umowy ZUD.doc
Zał. Nr 2b do SIWZ - Projekt Umowy ZUD.doc
Zał. Nr 2c do SIWZ - Projekt Umowy ZUD.doc
Zał. Nr 2d do SIWZ - Projekt Umowy ZUD.doc
Zał. Nr 2e do SIWZ - Projekt Umowy ZUD.doc
Zał. Nr 2f do SIWZ - Projekt Umowy ZUD.doc
Zał. Nr 2g do SIWZ - Projekt Umowy ZUD.doc
Zał. Nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf
Zał. Nr 3.1 do SIWZ Dziennik przebiegu dyżuru i pracy sprzętu.doc
Zał. Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
Zał. Nr 5 do SIWZ - wykaz posiadanego sprzętu.doc
Zał. Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał. Nr 7 do SIWZ - oświadczenie dla osób fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc