Nieruchomość zabudowana /budynek parterowy, murowany, kryty blachą, wyposażony w instalację: elektryczną oraz instalacje wodno-kanalizacyjną, zasilanie  w wodę pochodzi ze studni prywatnej znajdującej się na sąsiedniej działce, pow. zabudowy: 96,00m2
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia 3 paŸdziernika 2011 r.

 GPIR.g.72241- 15/10/11

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

                       Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 4, art. 39 ust. 2,   art. 40 ust. 1, pkt. 1 i ust. 3  i art. 41 ust. 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm../, §  3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  § 6 ust. 1, 7, § 9,  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108  z póŸn. zm./  - Wójt Gminy  Skołyszyn  o g ł a s z a:

 

 III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej /budynek parterowy, murowany, kryty blachą, wyposażony w instalację: elektryczną oraz instalacje wodno-kanalizacyjną, zasilanie  w wodę pochodzi ze studni prywatnej znajdującej się na sąsiedniej działce, pow. zabudowy: 96,00m2, pow. użytkowa: 70,71m2/ zlokalizowanej przy drodze lokalnej o nawierzchni asfaltowej w pobliżu  centrum Lisowa, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 392/1   o pow. 0.0507 ha, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej  w księdze wieczystej  KS1J /00036498/0  Sądu Rejonowego  w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  392/1  o pow. 0.0507 ha, położonej na terenie wsi Lisów, przeprowadzone w dniach: 12 maja 2011 r. /I przetarg/ i  31 sierpnia 2011 r. /II przetarg/ zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również   nie jest przedmiotem zobowiązań.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Skołyszyn nieruchomość  przeznaczona jest pod:

 Budownictwo Wielofunkcyjne „Mieszkalno-usługowe  ISTN.POTEN” wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą  Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 31 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem   31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych  w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 41.400,00 zł /słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta  złotych 00/100 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  392/1  o pow. 0.0507 ha, położonej na terenie wsi Lisów, odbędzie się w dniu 15 listopada 2011 r.   o godz. 10 00  w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium /w pieniądzu/   w wysokości 20 % ceny wywoławczej  nieruchomości w kwocie: 8.280,00 zł /słownie:  osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy/ brutto  w kasie Urzędu Gminy w Skołyszynie lub na konto Urzędu Gminy w Skołyszynie: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział  w Skołyszynie   76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone  w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn najpóŸniej w dniu 8 listopada 2011 r.   

 

 

 

 

                               

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie :

-        zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba uczestnicząca w przetargu oraz reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną  winna się okazać dowodem tożsamości oraz stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu  i  regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, pok. Nr 22, na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl Urzędu Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu  /13/  449 - 17 -  31/.

 

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy w Skołyszynie

 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 115/2011

Zarządzenie Nr 116/2011