Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 3

Skołyszyn, dnia  8 września 2011 r.

 

GPIR.g. 72241- 15/10 

 

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE
O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  31 sierpnia 2011 r.  godz. 1000,  II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Lisów, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer:  392/1 o pow. 0.0.0507 ha, księga wieczysta: KW. numer:   KS1J /00036498/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

 

4.      Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 392/1 o pow. 0.0507 ha, położonej na terenie wsi Lisów:  55.200,00 zł, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:   nikt nie przystąpił do przetargu.

 

6.      Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca      nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym .

 

mgr Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn