Ogłoszenie o wyborze oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2011-10-31

znak sprawy: GPIR.271.17.2011

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 „Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn – II etap”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  2

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Oferta Nr 1:

STRABAG Sp.  z o.o.  05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10. Wartość złożonej oferty:  352 280,51 zł brutto. Okres gwarancji 12 m-cy.

Punktacja:

cena (95%): 119 828,68  / 352 280,51 = 0,3401 x 100 x 95% = 32,31 pkt.

okres gwarancji (5%): 12 / 38 = 0,3158 x 100 x 5% = 1,58 pkt

Razem: 33,89 pkt.

Oferta Nr 2:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30. Wartość złożonej oferty: 119 828,68 zł brutto. Okres gwarancji 38 m-cy.

Punktacja:

cena (95%): 119 828,68  / 119 828,68  = 1 x 100 x 95% = 95 pkt.

okres gwarancji (5%): 38 / 38 = 1 x 100 x 5% = 5 pkt

Razem: 100 pkt.

        

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy, umowa może zostać zawarta w dniu
2 listopad 2011 r.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

                   Zenon Szura

                       Wójt Gminy Skołyszyn