Przetarg usty nieograniczony
Skołyszyn, dnia 3 listopada 2011 r.

GPIR.g.6840.6.2011


O G Ł O S Z E N I EDziałając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./ - Wójt Gminy Skołyszyn o g ł a s z a:


I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 796 o pow. 1.1543 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00069420/3 Sądu Rejonowego w Jaśle.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn Nr XXVI/207/05 z dnia 9 listopada 2005 r. /Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 158, poz. 2908 z dnia 10 grudnia 2005 r./ nieruchomość położona jest w terenie przemysłu wydobywczego o symbolu PW dla którego w tekście planu § 15 ustalono:
1. Tereny przemysłu wydobywczego – eksploatacji złóż surowców mineralnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem PW. Dostępność komunikacyjna do tych terenów, drogami oznaczonymi na rysunku planu symbolami KDW1.
2. Tereny PW, po zakończeniu eksploatacji i rekultywacji przeznacza się do użytkowania rolniczego, hodowli ryb, a w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UT na usługi turystyczne – zgodnie z ustaleniami § 6 niniejszej uchwały,
3. W terenach PW o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów kubaturowych związanych z eksploatacją złóż,
2) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
Zagospodarowanie wg. planu oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.
Cena wywoławcza nieruchomości : 74.400,00 zł, brutto.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 796 o pow. 1.1543 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn odbędzie się w dniu 12 grudnia 2011 r. o godz. 10oo.w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, sala Nr 7.
W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 14.880,00 zł /słownie: czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy w Skołyszynie lub na konto Urzędu Gminy w Skołyszynie: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacona najpóŸniej w dniu 6 grudnia 2011 r.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.


Wpłacone wadium zostanie :
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, pok. Nr 22, na stronie internetowej Urzędu Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu /13/ 449 – 10-62 wewn. 31/.

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy SkołyszynZarządzenie 138/2011