Ogłoszenie o wyborze oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2011-11-09

 

 

znak sprawy: GPIR.271.18.2011

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2011/2012” – Część III - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Działając w trybie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,  z póŸn.zm.) informuję, że w wyniku rezygnacji Wykonawcy: Usługi koparko spycharką Handel i przewóz mat. budowl.  Antas Marek Siedliska Sł. 55 38-242 Skołyszyn z zawarcia umowy dotyczącej części III postępowania, tj. Rejon III: Kunowa, Pusta Wola, Przysieki ”Zawodzie”, Harklowa, Sławęcin -  dokonano ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej dotyczącej części III postępowania.

 

W wyniku ponownego wyboru do udzielenia zamówienia została wybrana oferta złożona przez: Spółdzielnię Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu  „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11, z ceną oferty: 74 433,06 zł brutto.

 

 

                            Zenon Szura

 Wójt Gminy Skołyszyn