ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2011-12-06

URZAD GMINY W SKOŁYSZYNIE                                                 

38-242 SKOŁYSZYN 12

 

GPIR.7014.10.14.2011

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

            Urząd Gminy w Skołyszynie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy fabrycznie nowej cysterny do transportu wody posadowionej na przyczepie ciągnikowej.

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia:

      1)  Dane techniczne cysterny:

-  pojemność: minimum 2 500 litrów;

-  cysterna nieizolowana;

-  przekrój: kołowy eliptyczny lub kuferkowy;

-  materiał: stal nierdzewna;

-  ilość komór: jedna lub dwie z przegrodą (falochronem);

-  konstrukcja nośna (wręgi): w całości ze stali nierdzewnej;

       2)  Wyposażenie cysterny:

-  właz komory min Ø 400 mm zamykany na kłódkę;

-  odpowietrznik;

-  skrzynka ze stali nierdzewnej na kolektor spustowy’

-  kolektor spustowy z trzema zaworami czerpalnymi (zawory kulowe) oraz złączem strażackim 2” do napełniania, izolowany rurociąg spustowy;

-  drabinka ze stali  nierdzewnej z prawej strony (patrząc od tyłu pojazdu);

-  na cysternie niezmywalny napis: „Woda do picia”;

       3)  Podwozie:

-  przyczepa jednoosiowa ciągnikowa;

-  światła drogowe i elektryka umożliwiająca poruszanie się pod rogach publicznych;

-  zaczep do transportu ciągnikiem rolniczym;

-  koło zapasowe.

4)  Dokumenty:

-  dokumenty umożliwiające rejestrację cysterny – przyczepy;

-  świadectwo jakości zdrowotnej PZH stwierdzające, że cysterna jest dopuszczona do przewozu wody do picia;

-  deklaracja zgodności CE

-  instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. 

2.   Termin dostawy:  28 grudzień 2011 r.

3.   Warunki gwarancji: minimum 24 m-ce od daty dostawy.

4.   Warunki złożenia oferty:

1)   Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Skołyszynie (sekretariat) do dnia 13 grudzień 2011 r. włącznie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2)   Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1).

3)   Do oferty należy dołączyć:

-     zdjęcie, rysunek oferowanej cysterny.

5.   Warunki wyboru oferty najkorzystniejszej:

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z póŸn.zm.) 

Zamawiający dokona wyboru oferty spełniającej wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający będzie oceniał według następujących kryteriów: maksymalna ilość pkt: 100, w tym:

- cena dostawy: 100 % punktacji.

Oferty niekompletne, nie spełniające warunków określonych w zaproszeniu, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz punktacji uzyskanej przez Wykonawców zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty (pocztą elektroniczną, faksem) oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty.


Załączniki
Zał.Nr 1 - Formularz oferty.doc