Ogłoszenie o wyborze oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2011-12-13

znak sprawy: GPIR.271.21.2011

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Świadczenie usług sukcesywnego wywozu
i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz skratek i zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w roku 2012”

 

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  część I : 2; część II: 2, część III: 1

Liczba ofert odrzuconych: część II: 1

 

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Część I:

Oferta Nr 2 – GOLDAN Sp. z o.o.  32-830 Wojnicz, ul. Reymonta 7 – cena oferty: 58 003,00 zł brutto

Cena = 58 003,00/58 003,00 = 1 x 100 x 100% = 100 pkt

Oferta Nr 3 – Euro Moto Trans Sp. z o.o. Dębica – cena oferty: 69 498,00 zł brutto

Cena = 58 003,00/69 498,00 = 0,8346 x 100 x 100% = 83,46 pkt

Wybrano ofertę Nr 2 - GOLDAN Sp. z o.o. Wojnicz, z ceną oferty: 58 003,00 zł brutto.

 

Część II:

Oferta Nr 1 – KOMPOSTECH Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiklinowa 4A– cena oferty: 144 936,00 zł brutto

Cena = 144 936,00/144 936,00 = 1 x 100 x 100% = 100 pkt

Oferta Nr 3 – Euro Moto Trans Sp. z o.o. Dębica – cena oferty: 69 498,00 zł brutto

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy.
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy.

Wybrano ofertę Nr 1 – Kompostech Nowy Sącz, z ceną oferty: 144 936,00 zł brutto.

 

Część III:   

Oferta Nr 3 – Euro Moto Trans Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7B – cena oferty:  19 656,00 zł brutto

Cena = 19 656,00/19 656,00 = 1 x 100 x 100% = 100 pkt

Wybrano ofertę Nr 3 – Euro Moto Trans Sp. z o.o. Dębica, z ceną oferty: 19 656,00 zł brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa może zostać zawarta w dniu
21 grudzień 2011 r.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

 

 

                   Zenon Szura

                       Wójt Gminy Skołyszyn