Ogłoszenie o wyborze oferty
Nowa strona 1

URZĽD GMINY W SKOŁYSZYNIE

38-242 Skołyszyn 12           

Skołyszyn, dn. 2011-12-14

 

GPIR.7014.14.2011

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa fabrycznie nowej cysterny do transportu wody posadowionej na przyczepie ciągnikowej”

 

 

Liczba złożonych ofert: 2

Liczba ofert odrzuconych: 0

 

Wykaz złożonych ofert i ich ocena według przyjętych kryteriów (cena – 100%)

 

Oferta Nr 1:

PRO-WAM Sp. z o.o. 75-671 Koszalin, ul. Zwycięstwa 278

Wartość złożonej oferty: 40 590,00 zł brutto, termin realizacji: 10 tygodni od zamówienia

Otrzymana punktacja: cena: 99,70 pkt

 

Oferta Nr 2

WSK PZL-Krosno S.A. ul. Żwirki i Wigury 6 38-400 Krosno

Wartość złożonej oferty: 40 467,00 zł brutto, termin realizacji: 31.01.2012 r..

Otrzymana punktacja: cena: 100 pkt.

 

W związku z tym, że istnieje możliwość przesunięcia posiadanych środków na dostawę cysterny na rok 2012 dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:
WSK PZL-Krosno S.A. ul. Żwirki i Wigury 6 38-400 Krosno, z ceną oferty:  40 467,00 zł brutto i terminem realizacji: 31.01.2012 r.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z póŸn.zm.) 

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn