Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Skołyszyn: Odbudowa drogi gminnej przez Wieś w Skołyszynie, dz. Nr ew. 490 w km 0+900 - 1+650
Numer ogłoszenia: 82994 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn , Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej przez Wieś w Skołyszynie, dz. Nr ew. 490 w km 0+900 - 1+650.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudową oraz robotami ziemnymi na odcinku drogi gminnej przez Wieś w miejscowości Skołyszyn, dz. Nr ew. 490 - odcinek o długości 750 m w km od 0+900 do 1+650. Technologia: przebudowa zniszczonego przepustu rurowego, wykonanie koryta na obustronnych poszerzeniach jezdni gł. 30 cm, szer. 20 cm; ścinanie poboczy z wywozem urobku, wykonanie podbudowy na poszerzeniach: dolnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm, górnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm (mieszanka tłuczniowa), oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, frezowanie nawierzchni, skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównanie nierówności mieszanką mineralno - bitumicznej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca grub. 4 cm oraz warstwa ścieralna grub. 5 cm, wykonanie i utwardzenie obustronnych poboczy mieszanką tłuczniową o grub. 8 cm oraz utrwalenie emulsją asfaltową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 (pięć tysięcy) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póŸn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ˇ         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.

ˇ         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, co najmniej dwie roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN każda. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 5 do SIWZ.

ˇ         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem, w tym co najmniej: a) rozścielacz mas bitumicznych - 1 szt.; b) równiarka samojezdna - 1 szt.;
c) samochód samowyładowczy 5-10 t - 1 szt.; d) skrapiarka do bitumu - 1 szt.; e) walec statyczny samojezdny 10 t - 1 szt.; f) walec statyczny samojezdny ogumiony - 1 szt.; g) walec wibracyjny samojezdny - 1 szt.; h) koparka lub koparko spycharka - 1 szt. Wykonawca przedkłada informację zgodnie
z wzorem jako załącznik Nr 6 do SIWZ.

ˇ         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej oraz co najmniej 10 pracownikami fizycznymi. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 7 do SIWZ.

ˇ         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ˇ         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

ˇ         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy jest przedstawiony jest w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Ustalone w ust. 1 terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie
z następujących powodów: 1) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy z powodu zamówień dodatkowych przeprowadzonych na pisemne żądanie Zamawiającego, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego (realizowanych odrębną umową, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP). 2) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w przedmiarach, specyfikacji technicznej (popartych pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w umowie. 3) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 4) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek wystąpienia anomalii pogodowych, klęsk żywiołowych uniemożliwiających wykonywanie robót (zwykłe i uwarunkowane panującą porą roku warunki atmosferyczne,
z którymi należało się liczyć przy sporządzaniu oferty nie będą brane pod uwagę).
5) Wydłużenie lub skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych, rezygnacji z wykonania niektórych elementów robót (popartych pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego) konieczne jest wydłużenie lub możliwe jest skrócenie terminu zakończenia robót określonych w umowie. 4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian
w technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych, zmiany mogą być dokonywane po spełnieniu następujących warunków: 1) Zmiana technologii robót musi zapewnić co najmniej identyczne parametry i pierwotne założenia określone w SIWZ. 2) Zmiana technologii robót nie może powodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wartość umowy ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe nie może ulec zwiększeniu. 3) Zmiana technologii robót musi być poparta pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowana przez Zamawiającego. 4) Zgodę na dokonanie zmiany wyrazi podmiot przyznający dofinansowanie. 5. Zmiany wymienione w ust. 4 i 5 wymagają sporządzenia protokołów konieczności oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego i podmiotu przyznającego dofinansowanie. 6. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
7. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=33
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30, wersja papierowa za odpłatnością 15 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy
w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ - Odbudowa drogi przez Wieś w Skołyszynie.pdf
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowlanych.pdf
Zał.Nr 3.1 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - wykaz sprzętu.doc
Zał.Nr 7 do SIWZ - Informacja o osobach.doc
Zał.Nr 8 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 9 do SIWZ - oświadczenie dla osób fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc