Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 4

Skołyszyn, dn. 2012-04-03

znak sprawy: GPIR.271.6.2012

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Odbudowa drogi gminnej „przez Wieś” w Skołyszynie, dz. Nr ew. 490 w km 0+900 – 1+650”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  5

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

1)    STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków

Cena oferty brutto: 281 258,36 zł, okres gwarancji: 12 m-cy

Punktacja:  cena – 67,11 pkt;    Okres gwarancji -   1,62 pkt;  Ogółem: 68,73 pkt

2)    Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławski, ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce

Cena oferty brutto: 224 320,55 zł, okres gwarancji: 12 m-cy

Punktacja:  cena – 84,14 pkt;    Okres gwarancji -   1,62 pkt;  Ogółem: 85,76 pkt

3)    Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

Cena oferty brutto: 199 931,70 zł, okres gwarancji: 37 m-cy

Punktacja:  cena – 94,40 pkt;    Okres gwarancji -   5 pkt;    Ogółem: 99,40 pkt

4)    Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Transprzęt” Czesław Grządziel Zabłotce 51 38-500 Sanok

Cena oferty brutto: 228 424,38 zł, okres gwarancji: 25 m-cy

Punktacja:  cena – 82,63 pkt;    Okres gwarancji -   3,38 pkt;  Ogółem: 86,01 pkt

5)    Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie Rudna Mała 47 36-060 Głogów Małopolski Cena oferty brutto: 198 681,04 zł, okres gwarancji: 36 m-cy

Punktacja:  cena – 95 pkt;    Okres gwarancji -   4,86 pkt;   Ogółem: 99,86 pkt

        

Wybrano ofertę Nr 5 złożoną przez Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie Rudna Mała 47 36-060 Głogów Małopolski

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy, przewidywany termin zawarcia umowy to: 11 kwiecień 2012 r.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

                   Zenon Szura

                       Wójt Gminy Skołyszyn