Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 4
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2012-04-16

znak sprawy: GPIR.271.7.2012

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych
w latach 2009 – 2011 – I transza 2012 r.”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  5

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

1)    STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków

Cena oferty brutto: 567 345,42 zł, okres gwarancji: 12 m-cy

Punktacja:  cena – 73,51 pkt;  Okres gwarancji -   1,54 pkt;   Ogółem: 75,05 pkt

2)    Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30. Cena oferty brutto: 438 993,10 zł, okres gwarancji: 37 m-cy

Punktacja:  cena – 95,00 pkt;    Okres gwarancji -   4,74 pkt;  Ogółem: 99,74 pkt

3)    Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławski, ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce

Cena oferty brutto: 490 847,66 zł, okres gwarancji: 36 m-cy

Punktacja:  cena – 84,97 pkt;   Okres gwarancji -   4,61 pkt;   Ogółem: 89,58 pkt

4)    MOTA – ENGIL Central Europe S.A. 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8w.

Cena oferty brutto: 520 614,40 zł, okres gwarancji: 12 m-cy.

Punktacja:  cena – 80,10 pkt;   Okres gwarancji - 1,54 pkt;   Ogółem: 81,64 pkt

5)    Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie Rudna Mała 47 36-060 Głogów Małopolski. Cena oferty brutto: 457 353,36 zł, okres gwarancji: 39 m-cy

Punktacja:  cena – 91,19 pkt;    Okres gwarancji -   5 pkt;    Ogółem: 96,19 pkt

        

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy przewidywany termin zawarcia umowy to: 20 kwiecień 2012 r.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

                   Zenon Szura

                       Wójt Gminy Skołyszyn