Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2012-05-24

znak sprawy: GPIR.271.9.2012

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej Nr ewid. 520/2 w Bączalu Górnym”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  5  

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

1)   Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mkm PERFEKT” Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 1/411 30-363 Kraków. Wartość złożonej oferty:  60 270,00 zł brutto.  Punktacja: cena – 54,90 pkt. Ogółem: 54,90 pkt.

2)   Zakład Inżynieryjny GEOREM Sp. z o.o. ul. St. Mikołajczyka 59a  
41-200 Sosnowiec. Wartość złożonej oferty:  55 350,00 zł brutto.  Punktacja: cena – 59,78 pkt. Ogółem: 59,78 pkt.

3)   PROGEO Piotr Prokopczuk ul. Głowackiego 34a 33-300 Nowy Sącz. Wartość złożonej oferty (dodatkowej):  33 087,00 zł brutto.  Punktacja: cena – 100 pkt. Ogółem: 100 pkt.

4)   Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno – Wiertniczych „CHEMKOP GEOWIERT” Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Józefa Wybickiego 7
31-261 Kraków. Wartość złożonej oferty:  36 900,00 zł brutto. Punktacja: cena – 89,67 pkt. Ogółem: 89,67 pkt.

5)   Firma Budownictwa i sług Melioracji Wodnych „WODNIK” Bączal Górny 2, 38-242 Skołyszyn. Wartość złożonej oferty:  38 300,00 zł brutto.  Punktacja: cena – 86,39 pkt. Ogółem: 86,39 pkt.

 

Wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez: PROGEO Piotr Prokopczuk ul. Głowackiego 34a 33-300 Nowy Sącz, z ceną: 33 087,00 zł brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy przewidywany termin zawarcia umowy to: 28 maja 2012 r.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 

 Zenon Szura
 Wójt Gminy Skołyszyn