Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Skołyszyn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 1 080 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 220364 - 2012; data zamieszczenia: 26.06.2012

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn , Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 1 080 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 1 080 000,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Szczegółowy opis zamówienia: a) Rozliczenie kredytu nastąpi w złotych polskich. b) Termin spłaty kredytu: do 31.12.2018 r. c) Karencja w spłacie rat kredytu - 14 m-cy od podpisania umowy kredytowej - pierwsza spłata raty kredytu - 30.09.2013 r. - ostatnia spłata raty kredytu - 31.12.2018 r. Do wyceny oferty należy przyjąć, że kredyt zostanie udzielony w całości w dniu 31.07.2012 r. Jako terminy spłat rat kredytu i odsetek należy podać ostatni dzień danego m-ca bez względu na to, czy będzie to niedziela lub święto. d) Spłata odsetek - co miesiąc, pierwsza spłata - 31.08.2012 r. - ostatnia spłata - 31.12.2018 r. e) Spłata rat - co kwartał, ilość rat kapitałowych kwartalnych: 22; wysokość rat: - rok 2013 (30.09; 31.12) - 2 x 25 000,00 zł; - rok 2014 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) - 4 x 12 500,00 zł; - rok 2015 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) - 4 x 27 500,00 zł; - rok 2016 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) - 4 x 72 500,00 zł; - rok 2017 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) - 4 x 72 500,00 zł; - rok 2018 (31.03; 30.06; 30.09; 31.12.) - 4 x 72 500,00 zł; f) Rok odsetkowy: równy 365 dni. g) Rodzaj harmonogramu spłat kredytu - malejące saldo. h) Proponowane zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. i) Oprocentowanie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M + stała marża banku. Zamawiający przyjmuje, że stawka WIBOR 1M będzie mieć wartość z dnia podpisania umowy i będzie ulegać zmianie co jeden miesiąc, począwszy od dnia podpisania umowy (w przypadku, gdy zmiana stawki wypadnie w sobotę, niedzielę lub święto - przyjmuje się stawkę WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym jest ustalana). Zmieniona stawka bazowa będzie przez kolejny miesiąc równa stawce z dnia zmiany oprocentowania. Do ustalonej stawki WIBOR 1M doliczana będzie wartość stałej marży zaoferowanej przez Wykonawcę, która nie będzie ulegać zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Do wyceny oferty należy przyjąć stałą stawkę WIBOR 1M z dnia: 25 czerwiec 2012 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 (pięć tysięcy) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póŸn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ˇ         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
2) Wykonawca musi przedstawić zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póŸn.zm.) - /dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998 r./ lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych.

ˇ         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.

ˇ         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.

ˇ         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.

ˇ         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ˇ         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy są przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego. 2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy i wypłat transz kredytów: a) uruchomienie kredytu może następować w ratach lub jednorazowo w pełnej wysokości, w okresie od 31 lipiec (w zależności od daty podpisania umowy) do 15 grudzień 2012 r. - harmonogram spłaty kredytu będzie dostosowywany i aktualizowany każdorazowo po wypłacie kolejnych transz, zachowując warunki określone w SIWZ. 3) Zmiany dotyczące wysokości udzielonego kredytu - Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz możliwość spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 4) Zmiany stawki oprocentowania kredytu: a) przyjmuje, że stawka WIBOR 1M będzie mieć wartość z dnia podpisania umowy i będzie ulegać zmianie co jeden miesiąc, począwszy od dnia podpisania umowy (w przypadku, gdy zmiana stawki wypadnie w sobotę, niedzielę lub święto - przyjmuje się stawkę WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym jest ustalana). Zmieniona stawka bazowa będzie przez kolejny miesiąc równa stawce z dnia zmiany oprocentowania. Do ustalonej stawki WIBOR 1M doliczana będzie wartość stałej marży zaoferowanej przez Wykonawcę, która nie będzie ulegać zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 5) Zmiany terminu podpisania umowy ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania (ocena ofert, uzupełnianie dokumentów przez Wykonawców, procedura odwoławcza). W takim przypadku termin uruchomienia kredytu i wypłat transz kredytu zostanie odpowiednio zmieniony, licząc od dnia podpisania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=33
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ - Udzielenie kredytu w wysokości 1080000,00 zł.pdf
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - oświadczenie dla osób fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc
Zał.Nr 6.1 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf
Zał.Nr 6.2 do SIWZ - Opinia RIO o zobowiązaniach.pdf
Zał.Nr 6.3 do SIWZ - Opinia RIO o sprawozdaniu rocznym za 2011 r..pdf
Zał.Nr 6.4 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za I kw. 2012r..pdf
Zał.Nr 6.5 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-UN, Rb-Z, Rb-N za 2011r..pdf
Zał.Nr 6.6 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-27S za 2011.pdf
Zał.Nr 6.7 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-28S za 2011.pdf
Zał.Nr 6.8 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-27S za I kw.2012.pdf
Zał.Nr 6.9 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-28S za I kw.2012.pdf
Zał.Nr 6.10 do SIWZ - Uchwała RIO udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.pdf
Zał.Nr 6.11 do SIWZ - Opinia RIO - projekt Uchwały budżetowej 2012 r.pdf
Zał.Nr 6.12 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r..pdf
Zał.Nr 6.13 do SIWZ - Uchwały Rady Gminy - zmiany budżetu na rok 2012.pdf
Zał.Nr 6.14 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012 - 2018.pdf
Zał.Nr 6.15 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r..pdf
Zał.Nr 6.16 do SIWZ - Decyzja o nadaniu numeru NIP dla gminy.pdf
Zał.Nr 6.17 do SIWZ - Zaświadczenie o numerze Regon dla gminy.pdf