Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skołyszyn: Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Skołyszyn
Numer ogłoszenia: 336250 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn , Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Skołyszyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Skołyszyn o następujących parametrach technicznych: 1) Pojemnik o pojemności minimum 1,5 m3 do selektywnej zbiórki szkła kolorowego w ilości 18 szt., typu dzwon-igloo, wykonany zgodnie z normą PN-EN 13071. Pojemniki muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji: 2012. Pojemniki mają być wykonane z laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym barwione kolorowymi żelkotami w kolorze zielonym (RAL 6018). Pojemniki muszą być wykonane z materiału o dużej odporności na: uszkodzenia mechaniczne, działanie promieni UV, chemikalia, niskie i wysokie temperatury. Pojemniki winny być wyposażone w otwór wrzutowy wielkością i kształtem dostosowany do zbieranego surowca, tzn. jeden otwór okrągły o średnicy minimum 180 mm. Otwór do wrzucania odpadów musi być zabezpieczony fartuchem gumowym przed wlewaniem się wody deszczowej do wnętrza pojemników. Otwór wrzutowy winien znajdować się w górnej części pojemnika. Każdy pojemnik opatrzony musi być w trwałe napisy informujące o rodzaju składowanego w nim materiału (SZKŁO KOLOROWE) oraz informujące o nazwie właściciela (GMINA SKOŁYSZYN) wykonane niezmywalną technologią. Pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania, przy pomocy dŸwigu HDS - z dennym systemem opróżniania bez potrzeby wykonywania dodatkowych ręcznych prac. Wszystkie elementy stalowe w pojemnikach nie osłonięte laminatem muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. 2) Pojemnik o pojemności minimum 1,5 m3 do selektywnej zbiórki makulatury w ilości 18 szt., typu dzwon-igloo, wykonany zgodnie z normą PN-EN 13071. Pojemniki muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji: 2012. Pojemniki mają być wykonane z laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym barwione kolorowymi żelkotami w kolorze niebieskim (RAL 5012). Pojemniki muszą być wykonane z materiału o dużej odporności na: uszkodzenia mechaniczne, działanie promieni UV, chemikalia, niskie i wysokie temperatury. Pojemniki winny być wyposażone w otwór wrzutowy wielkością i kształtem dostosowany do zbieranego surowca, tzn. jeden otwór okrągły o średnicy minimum 180 mm. Otwór do wrzucania odpadów musi być zabezpieczony fartuchem gumowym przed wlewaniem się wody deszczowej do wnętrza pojemników. Otwór wrzutowy winien znajdować się w górnej części pojemnika. Każdy pojemnik opatrzony musi być w trwałe napisy informujące o rodzaju składowanego w nim materiału (PAPIER) oraz informujące o nazwie właściciela (GMINA SKOŁYSZYN) wykonane niezmywalną technologią. Pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania, przy pomocy dŸwigu HDS - z dennym systemem opróżniania bez potrzeby wykonywania dodatkowych ręcznych prac. Wszystkie elementy stalowe w pojemnikach nie osłonięte laminatem muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. 3) Pojemnik o pojemności minimum 2,5 m3 do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych (plastiku) w ilości 18 szt., wykonany z profili stalowych, obudowane siatką stalową, całość ocynkowana, wykonany zgodnie z normą PN-EN 13071. Pojemniki muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji: 2012). Pojemniki muszą być wykonane z materiału o dużej odporności na: uszkodzenia mechaniczne, działanie promieni UV, chemikalia, niskie i wysokie temperatury. Pojemniki winny być wyposażone w otwór wrzutowy wielkością i kształtem dostosowany do zbieranego surowca, tzn. jeden otwór okrągły o średnicy minimum 180 mm. Otwór wrzutowy winien znajdować się w górnej części pojemnika. Każdy pojemnik opatrzony musi być w trwałe napisy informujące o rodzaju składowanego w nim materiału (PLASTIK) oraz informujące o nazwie właściciela (GMINA SKOŁYSZYN) wykonane niezmywalną technologią na czołowej ścianie pojemnika. Pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania, przy pomocy dŸwigu HDS - z dennym systemem opróżniania bez potrzeby wykonywania dodatkowych ręcznych prac. 4) Pojemniki muszą być wykonane zgodnie z Polską Normą PN-EN 13071 lub równoważną, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 paŸdziernika 2005 r., w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. Nr 219, poz. 1858) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2202 z póŸn.zm.). Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pojemników wykonanych z polietylenu średniej gęstości, barwionych na całej grubości ścianki. 5) Pojemniki zostaną umieszczone kompletami, po jednej sztuce każdego rodzaju w osiemnastu wyznaczonych punktach selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt pojemniki i rozstawić je we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres
w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium
w wysokości: 2 000,00 (dwa tysiące) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158,
z póŸn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony
z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono
w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ˇ         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ

ˇ         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.

ˇ         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ

ˇ         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ

ˇ         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ˇ         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane pojemniki odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ - należy przedłożyć: kolorową fotografię reklamową każdego z pojemników wraz ze skróconym opisem technicznym zawierającym minimum: wymiary, pojemność, sposób wykonania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy przedstawiony jest w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Ustalone w ust. 1 terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie z następujących powodów: 1) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 2) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności: kataklizm, wojna, itp., które uniemożliwiają realizację zadania. 4. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

 http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=33

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30, wersja papierowa za odpłatnością 10 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12 - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie: 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Zenon Szura
Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.pdf
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
Zał.Nr 4 do SIWZ - wykaz dostaw.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - oświadczenie dla osób fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc