Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2012-09-17

znak sprawy: GPIR.271.15.2012

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Skołyszyn.”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  3

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

1)    4m Marzanna Zięciak, Piotr Gałęski, Robert Rabęda sp.j., 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Gubińska 16. Cena oferty brutto: 61 549,20 zł.  Punktacja:  cena – 93,58 pkt;  Ogółem: 93,58 pkt.

2)    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MOTOPLAST Jerzy Stasiczak, 38-404 Krosno, ul. Wyspiańskiego 59A. Cena oferty brutto: 57 599,87 zł.  Punktacja:  cena – 100 pkt;  Ogółem: 100 pkt.

3)    Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe SKATOM Sp. z o.o. 73-130 Dobrzany, ul. Staszica 47. Cena oferty brutto: 63 099,00 zł. Punktacja:  cena – 91,28 pkt;  Ogółem: 91,28 pkt.

        

Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MOTOPLAST Jerzy Stasiczak, 38-404 Krosno, ul. Wyspiańskiego 59A.

 

Umowa może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn