Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2012-11-20

znak sprawy: GPIR.271.18.2012

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Świadczenie usług sukcesywnego wywozu
i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w roku 2013.”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  Część I:  3;  Część II:  3

Liczba ofert odrzuconych: Część I: 0, Część II: 1

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów (cena – 100%):

 

CZĘŚĆ I:

Oferta Nr 1

KOMPOSTECH Sp. z o.o. ul. Wiklinowa 4A 33-300 Nowy Sącz. Wartość złożonej oferty – część I: 161 500,00 zł brutto. Cena: 87 167,50 / 161 500,00 = 0,5397 x 100 x 100% = 53,97 pkt

Oferta Nr 2

GOLDAN Sp. z o.o. ul. Reymonta 7 32-830 Wojnicz.  Wartość złożonej oferty – część I:  87 167,50 zł brutto. Cena :  87 167,50 / 87 167,50 = 1 x 100 x 100% = 100 pkt

Oferta Nr 3

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62B 39-207 BrzeŸnica. Wartość złożonej oferty – część I: 113 900,00 zł brutto Cena :  87 167,50 / 113 900,00 = 0,7653 x 100 x 100% = 76,53 pkt

 

CZĘŚĆ II:

Oferta Nr 1

KOMPOSTECH Sp. z o.o. ul. Wiklinowa 4A 33-300 Nowy Sącz.  Wartość złożonej oferty – część II – 98 000,00 zł. Cena :  80 150,00 / 98 000,00 = 0,8179 x 100 x 100% = 81,79 pkt

Oferta Nr 2

GOLDAN Sp. z o.o. ul. Reymonta 7 32-830 Wojnicz. Wartość złożonej oferty  - część II – 51 012,50 zł.  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

Oferta Nr 3

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62B 39-207 BrzeŸnica. Wartość złożonej oferty – część II: 80 150,00 zł brutto. Cena :  80 150,00 / 80 150,00 =
1 x 100 x 100% = 100 pkt

Wybrano oferty złożone przez:

Część I – GOLDAN Sp. z o.o. ul. Reymonta 7 32-830 Wojnicz

Część II – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62B 39-207 BrzeŸnica.

Umowa w części I może zostać zawarta bez zachowania terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast w części II umowa może zostać zawarta w dniu 26 listopada 2012 r.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn