Ogłoszenie o wyborze oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2012-12-04

znak sprawy: GPIR.271.19.2012

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Otwarty konkurs ofert na:

„Realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2013 r. do dnia              31.12.2013 r.  obejmujących   specjalistyczne    usługi     opiekuńcze     nad osobami, które  z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób oraz specjalistyczne   usługi   opiekuńcze     świadczone     na     rzecz    osób z  zaburzeniami psychicznymi   - dla  osób  zamieszkałych  na  terenie   Gminy   Skołyszyn,  w  miejscu   ich zamieszkania”.

 

Działając w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z póŸn.zm.), informuję, że do udzielenia dotacji wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez: STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE  UNIERUCHOMIONYCH  „NIEBIESKI PARASOL” 38 - 200 Jasło, ul. K.K.Baczyńskiego 29, z łączną ceną: 406 605,00 zł i wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości: 364 225,00 zł.

Złożona oferta była jedyną, która wpłynęła w ustalonym terminie składania ofert i została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół Opiniujący, który nie stwierdził w niej uchybień formalnych.

 

                   Zenon Szura

                       Wójt Gminy Skołyszyn