Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

 

Skołyszyn, dn. 2012-12-17

znak sprawy: GPIR.271.23.2012

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup samochodu asenizacyjnego”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

1)    Stal Sp. z o.o. 04-694 Warszawa, ul. Pomiechowska 49 lok. 12.  Wartość złożonej oferty (brutto): 540 831,00 zł. Punktacja:  cena - 100 pkt.

 

        

Wybrano ofertę złożoną przez: Stal Sp. z o.o. 04-694 Warszawa, ul. Pomiechowska 49 lok. 12

 

Umowa może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa  w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn