Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2012-12-27

 

 

znak sprawy: GPIR.271.24.2012

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062-64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w roku 2013 – Rejon VI” - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  3

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

Wykaz złożonych ofert i ocena wg kryteriów:

 

Oferta Nr 1:

Spółdzielnia Usług Wielobranżowych 38-242 Skołyszyn 323

Cena:    28 764,60 / 34 279,20 = 0,8391 x 100 x 100% - 83,91 pkt.

 

Oferta Nr 2:

Usługi koparko-spycharką, handel i przewóz materiałów budowlanych Antas Marek Siedliska Sł. 55

Cena:    28 764,60 / 30 404,40 = 0,9461 x 100 x 100% - 94,61 pkt.

 

Oferta Nr 3:

Usługi Transportowe Andrzej Stachacz 38-242 Skołyszyn 309

Cena:    28 764,60 / 28 764,60 = 1 x 100 x 100% - 100 pkt.

 

Wybrano ofertę Nr 3: Usługi Transportowe Andrzej Stachacz 38-242 Skołyszyn 309, z ceną:  28 764,60 zł brutto.

 

Informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
 umowy mogą zostać zawarte bez zachowania terminów, o których mowa  w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.                                                                   

                                            

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 91 oraz 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.).

 

 

                                   Zenon Szura

 Wójt Gminy Skołyszyn