Nieruchomość zabudowana - budynek piętrowy, murowany, kryty blachą, wyposażony w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, gazową i centralne ogrzewanie, pow. zabudowy: 148,00m2, pow. użytkowa: 275,18m2/ zlokalizowanej w centrum Skołyszyna, oznaczonej jako
Nowa strona 4

Skołyszyn, dnia  25 luty 2011 r.

GPIR.g.72241- 14/10

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651./, §  3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 3, 7, § 9,  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108  z póŸn. zm./  - Wójt Gminy w Skołyszynie  o g ł a s z a:

 

II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej /budynek piętrowy, murowany, kryty blachą, wyposażony w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, gazową i centralne ogrzewanie, pow. zabudowy: 148,00m2, pow. użytkowa: 275,18m2/ zlokalizowanej w centrum Skołyszyna, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 399/2  o pow. 0.0672 ha, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn , ujawnionej  w księdze wieczystej  KW. numer:  74.501 Sądu Rejonowego  w Jaśle.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  399/2  o pow. 0.0672 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn, przeprowadzony w dniu 19 paŸdziernika 2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość jest obciążona prawem nieodpłatnego korzystania z przedmiotowej nieruchomości na rzecz Ochotnicze Straży Pożarnej  w Skołyszynie do dnia  30 marca 2011 r. Nieruchomość ta nie jest przedmiotem zobowiązań.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2 MNU dla którego w tekście planu ustalono:

1.      Tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługową i działalność gospodarczą. Nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagalne w rozumieniu przepisów odrębny, za wyjątkiem dróg, parkingów oraz sieci   i urządzeń infrastruktury technicznej.

2.      W  terenach oznaczonych symbolem 2 MNU dopuszcza się zabudowę jednorodzinną   i wielorodzinną.

3.      W  terenach oznaczonych symbolem 2MNU o których mowa   w ust. 1 dopuszcza się zabudowę jednorodzinną i zagrodową. Nie dopuszcza się zabudowy wielorodzinnej.

4.      W terenach oznaczonych symbolem 1 MNU i 2MNU dla kształtowania nowych działek budowlanych oraz zabudowy  szczegółowe warunki określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Skołyszyn.

Zagospodarowanie: zgodnie z zapisami planu, wg. decyzji administracyjnych określonych  w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Szczegółowe warunki zagospodarowania określa Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 273.165,00 zł /słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  399/2 o pow. 0.0672 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn, odbędzie się  w dniu 5 kwietnia 2011 r. /tj. wtorek/,   o godz. 1100  w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, sala Nr 7.

 

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej  nieruchomości w kwocie: 54.633,00 zł /słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy  złote 00/100 groszy/  w kasie Urzędu Gminy w Skołyszynie lub na konto Urzędu Gminy w Skołyszynie: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział  w Skołyszynie   76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  - najpóŸniej w dniu 30 marca 2011 r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie :

-        zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba uczestnicząca w przetargu oraz reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną  winna się okazać dowodem tożsamości oraz stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu  i  regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, pok. Nr 22, na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl U

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura