ZAPYTANIE OFERTOWE
Nowa strona 5

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                        Skołyszyn, dn. 2013-05-28

GPIR.271.7.1.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Pustej Woli oraz w Przysiekach”

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Ludowego w Pustej Woli oraz w Przysiekach.

 

ZADANIE Nr 1 – Dom Ludowy w Pustej Woli

Budynek Domu Ludowego w Pustej Woli jest budynkiem murowanym piętrowym o powierzchni użytkowej 308 m2 i kubaturze 1853 m3. Budynek posiada przyłącz gazowy. W budynku są zainstalowane kuchenki gazowe, bojlery gazowe do ciepłej wody oraz piecyki gazowe do ogrzewania niektórych pomieszczeń. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla celów wykonania instalacji centralnego ogrzewania kotłami gazowymi. Należy uwzględnić możliwość rozdziału ogrzewania pomieszczeń (parter, piętro, sala zabaw, pomieszczenia OSP) oraz oddzielne ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych pod sklep wielobranżowy.

 

ZADANIE Nr 2 – Dom Ludowy w Przysiekach

Budynek Domu Ludowego w Przysiekach jest budynkiem murowanym piętrowym o powierzchni użytkowej 364 m2 i kubaturze 1460 m3. Budynek posiada przyłącz gazowy. W budynku są zainstalowane kuchenki gazowe, „junkers” do ciepłej wody oraz piecyki gazowe do ogrzewania niektórych pomieszczeń. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla celów wykonania instalacji centralnego ogrzewania kotłami gazowymi. Należy zaprojektować możliwość rozdziału ogrzewania pomieszczeń (parter, piętro, sala zabaw, pomieszczenia OSP, sale konferencyjne).

 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do zrealizowania w/w zadań powinna obejmować:

1.        Wykonanie wszelkich pomiarów, inwentaryzacji i ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

2.        Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego (instalacja c.o., instalacja gazowa, instalacja elektryczna), złożenia odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych,  w tym warunków przebudowy instalacji gazowej, uzgodnień ze strony Urzędu Dozoru Technicznego, Rzeczoznawcy ds. ppoż., Rzeczoznawcy ds. BHP, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile jej opracowanie jest wymagane.

3.        Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz w razie konieczności dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę.

4.        Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, uwzględniającego koszty robót budowlanych, dostawy, montażu i uruchomienia instalacji centralnego ogrzewania oraz przedmiaru robót.

5.        Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

6.        Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji. Dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz w przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 2 także skoordynowana międzybranżowo. Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja posłuży mu do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach domów ludowych objętych zamówieniem.

7.        Projekt budowlany, przedmiar robót a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z póŸn. zm.).

8.        Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Przy sporządzaniu kosztorysu należy uwzględnić możliwość podziału wykonania zadań na etapy, w ramach posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

9.        Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy.

10.    Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Adam Król – inspektor ds. bhp w UG Skołyszyn, tel. 13 4491730, lub Pan Grzegorz Szański, tel. 13 4491751.

11.    Wykonawca w ofercie powinien podać orientacyjną wartość kosztorysową wykonania zadania (roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji), w oparciu o proponowane rozwiązania projektowe.

12.    Dokumentację projektową (do pozwolenia na budowę) Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzić w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar robót, STWiORB w 2 egzemplarzach. Kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową Wykonawca będzie również zobowiązany dostarczyć w wersji elektronicznej, na płycie CD w 2 egz.

 

Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę):   12 sierpień 2013 r.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub pocztą e-mail,  do dnia:  7 czerwiec 2013 r.  do godz. 15:00.  W ofercie należy wycenić każde zadanie oddzielnie.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godz. od 7:30 do 15:00. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz skan uprawnień budowlanych i zaświadczenia z OIIB.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać całkowity koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej uwzględniając koszt wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji.

Wykonawca w ofercie podaje orientacyjną wartość kosztorysową wykonania zadania (roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji), w oparciu o proponowane rozwiązania projektowe Do oferty należy dołączyć kserokopię uprawnień budowlanych uprawniających do projektowania instalacji gazowych, centralnego ogrzewania w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność do izby i aktualnie opłacane składki;

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji dla obu zadań łącznie.

Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, orientacyjnych kosztów realizacji zadań) nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji lub orientacyjny koszt realizacji zadania podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z póŸn.zm.).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.


Załączniki
Zał.Nr 1 - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 - projekt umowy.doc