Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=35

 

Skołyszyn: Świadczenie usług odbioru i transportu komunalnych odpadów niesegregowanych oraz zagospodarowania odpadów segregowanych z terenu gminy Skołyszyn w okresie
VII 2013 r. - XII 2014 r.

Numer ogłoszenia: 102219 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn , Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług odbioru i transportu komunalnych odpadów niesegregowanych oraz zagospodarowania odpadów segregowanych z terenu gminy Skołyszyn w okresie VII 2013 r. - XII 2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających odpady na terenie gminy Skołyszyn (osoby prywatne i podmioty gospodarcze) w okresie od 1 lipiec 2013 r. do 31 grudzień 2014 r. Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w okresie trwania umowy (18 miesięcy) wyniesie około 3 150 Mg odpadów komunalnych, z czego: - 1 700 Mg - to odpady komunalne zmieszane, - 600 Mg - to odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, - 150 Mg - to odpady wielkogabarytowe, opony, - 100 Mg - to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - 300 Mg - to odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, - 150 Mg - to popiół, - 140 Mg - to odpady budowlane i rozbiórkowe, - 10 Mg - to odpady niebezpieczne. 2. Podane ilości odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania z terenu Gminy Skołyszyn w okresie trwania zamówienia są ilością szacunkową, przy czym Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w tej ilości. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości odbieranych odpadów komunalnych, jednak nie więcej niż 10% każdego rodzaju odpadów. Zakres zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Skołyszyn, w tym: 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych, tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póŸn. zm.).
2) Odbiór i transport odpadów niesegregowanych (w tym wielkogabarytowych) oraz odpadów biodegradowalnych (w tym zielonych) do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, przy ulicy Białobrzeskiej 108 (zwanej dalej RIPOK), przewidzianej do obsługi Regionu Południowo-Zachodniego zgodnie Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w/w planie do instalacji zastępczych.
3) Zagospodarowanie odpadów segregowanych tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne
z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 21), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póŸn. zm.), Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
3. Wykaz odbieranych odpadów i częstotliwość wywozu: Wykonawca będzie zobowiązany odbierać m.in. następujące odpady: 1) Zmieszane niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz pojemnikach i kontenerach przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 1700 Mg - nie rzadziej niż co 2 tygodnie. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiorki. 2) Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone o kodzie 20 02 01 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz
z pojemników i kontenerów przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 300 Mg, w okresie od 1 kwietnia do 31 paŸdziernika - jeden raz w tygodniu, w pozostałym okresie - 1 raz w miesiącu
(w przypadku braku potrzeby wywozu odpadów biodegradowalnych i zielonych w danym okresie Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie i kolejnym terminie odbioru). Wykonawca jest zobowiązany również nie rzadziej niż 2 razy w roku do podstawienia w każdej miejscowości (przez okres ok. 1 tygodnia w różnych terminach) własnego kontenera o pojemności (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na odpady biodegradowalne i zielone. Terminy ustawienia kontenerów Wykonawca ustali w porozumieniu
z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do RIPOK.
3) Popiół o kodzie 20 01 99 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz z pojemników
i kontenerów przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 150 Mg - (nie rzadziej niż 2 razy
w roku w terminach ustalonych w porozumieniu z Zamawiającym). Wykonawca jest zobowiązany nie rzadziej niż 2 razy w roku do podstawienia w każdej miejscowości (przez okres ok. 1 tygodnia w różnych terminach) własnego kontenera o pojemności (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na popiół. Terminy ustawienia kontenerów Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do RIPOK. 4) Segregowane odpady komunalne, gromadzone w odpowiednio oznakowanych workach i wystawione przed nieruchomościami w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz zgromadzone w pojemnikach i kontenerach: - papier
i tektura (kod 15 01 01, 20 01 01), - szkło (kod 15 01 07, 20 01 02), - tworzywa sztuczne (kody 15 01 02, 20 01 39), - metal (kod 15 01 04, 20 01 40), - opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), - tekstylia (kod 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11) - w szacunkowej ilości ogółem 600 Mg - nie rzadziej niż co 2 tygodnie. 5) Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyte opony (kod 16 01 03) - co najmniej 2 razy w okresie trwania umowy sprzed posesji zamieszkałych w terminach ustalonych z Zamawiającym, w szacunkowej ilości ogółem 150 Mg. W dniu odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiorki. 6) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 36, 20 01 35) - 1 raz na kwartał, w szacunkowej ilości ogółem 100 Mg (w przypadku braku potrzeby wywozu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w danym okresie Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie
i kolejnym terminie odbioru). Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiórki. 7) Odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01) - 1 raz na rok (2 razy w okresie trwania umowy), w szacunkowej ilości ogółem 140 Mg sprzed posesji zamieszkałych oraz z pojemników
i kontenerów, w terminach ustalonych z Zamawiającym oraz na indywidualne zgłoszenie przez właścicieli nieruchomości, jednak za dodatkową opłatą na koszt właściciela nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia w każdej miejscowości (przez okres ok. 1 tygodnia w różnych terminach) własnego kontenera o pojemności (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe. Terminy ustawienia kontenerów Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do RIPOK. 8) Odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, zużyte baterie, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty o kodach: 20 01 31, 20 01 32, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29, 15 01 10, 16 02 13, w szacunkowej ilości ogółem 10 Mg - nie rzadziej niż raz na
2 m-ce. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiórki. Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia
i zebrać odpady zgromadzone w workach foliowych lub pojemnikach. Odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów następować będzie według następujących zasad: 1) Odpady segregowane odbierane będą w tym samym dniu, co odpady niesegregowane, lecz innym środkiem transportu. 2) Wykonawca odbierając odpady sprawdza:
a) prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi (kartka z adresem nieruchomości
i adresem) - stale; b) rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe - wyrywkowo.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt worki z materiału polipropylenowego
o pojemności 120 litrów do gromadzenia odpadów komunalnych o następujących kolorach i nadrukach:
1) Kolor żółty - przeznaczony na odpady z tworzyw sztucznych z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN - TWORZYWA SZTUCZNE. 2) Kolor czerwony - przeznaczony na odpady z metali (puszki oraz drobny złom) z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN - METAL 3) Kolor zielony - przeznaczony na odpady ze szkła kolorowego i białego z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN - SZKŁO MIESZANE. 4) Kolor niebieski - przeznaczony na papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN - PAPIER, OPAKOW. WIELOMAT. 5) Kolor brązowy - przeznaczony na odpady biodegradowalne
i zielone z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN - ODPADY ZIELONE. 6) Kolor szary - przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN - GRUZ, POPIÓŁ 7) Kolor czarny - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN - ODPADY ZMIESZANE. 8) Kolor bezbarwny, przezroczysty - przeznaczony na pozostałe niebezpieczne odpady selektywnie odbierane (przeterminowane leki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, chemikalia, farby)
z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN - ODPADY NIEBEZPIECZNE. Worki na w/w frakcje odpadów komunalnych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, do jego siedziby w następujących ilościach, sukcesywnie w okresie realizacji umowy: 1) Komplety worków wymienionych w pkt 3.4.1 (zwinięte i związane gumką) zawierające łącznie następujące worki w kolorach: a) 2 szt. worków w kolorze żółtym - co kwartał - w ilości około 7 000 szt. co kwartał, 42 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (18 m-cy); b) 1 szt. worka w kolorze czerwonym - co kwartał - ilości około 3 500 szt. co kwartał, 21 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (18 m-cy); c) 1 szt. worka w kolorze zielonym - co kwartał -
w ilości około 3 500 szt. co kwartał, 21 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (18 m-cy); d) 1 szt. worka w kolorze niebieskim - co kwartał w ilości około 3 500 szt. co kwartał, 21 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (18 m-cy); e) 2 szt. worka w kolorze brązowym - co kwartał w okresie od 01.04 do 30.09, w pozostałym okresie - 1 szt. co kwartał - w ilości około 7 000 szt. co kwartał w okresie od 01.04 do 30.09; oraz 3 500 szt. co kwartał w pozostałym okresie; 31 500 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (18 m-cy); f) 2 szt. worka w kolorze czarnym - co kwartał - w ilości około 7 000 szt. co kwartał, 42 000 szt. łącznie
w okresie realizacji umowy (18 m-cy); Łączna ilość dostarczanych worków w kompletach w okresie realizacji umowy (18 m-cy) - ok.: 178 500 szt. (19 833 kpl). 2) Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu dodatkowo worki na następujące frakcję odpadów, w okresie trwania umowy w liczbie:
a) 1000 szt. worków w kolorze żółtym; b) 1000 szt. worka w kolorze czerwonym; c) 1000 szt. worka
w kolorze zielonym; d) 1000 szt. worka w kolorze niebieskim; e) 3000 szt. worka w kolorze brązowym;
f) 5000 szt. worka w kolorze szarym; g) 2000 szt. worka w kolorze czarnym; h) 1000 szt. worka w kolorze bezbarwnym, przezroczystym. Ogółem: 15 000 szt. worków. 3) Komplety worków oraz dodatkowe wymienione w ppkt 2 Zamawiający rozda właścicielom nieruchomości objętych zbiórką odpadów.
4) Pierwszą partię worków (na 1 kwartał) Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu
w terminie do 30 dni od podpisania umowy. 5) Worki, o których mowa w pkt 2 Wykonawca może dostarczać etapami (maksymalnie w 4 etapach), jednak pierwsza worków dostawa musi nastąpić nie póŸniej niż pierwsza dostawa kompletów worków wymienionych w pkt 1 w ilości co najmniej 10% każdego worka. 5) W przypadku, gdy liczba worków będzie niewystarczająca, Wykonawca obowiązany jest do ich uzupełnienia i przekazania Zamawiającemu. 6) Parametry dostarczanych worków a) Worki powinny być wykonane z materiału polipropylenowego grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów służące do ich gromadzenia, uniemożliwiające rozerwanie się worka. b) Worki muszą mieć pojemność 120 litrów być wykonane z folii o grubości minimum: - dla szkła, metalu, odpadów niebezpiecznych, odpadów biodegradowalnych, zielonych, popiołu i gruzu budowlanego oraz zmieszanych - 0,06 mm, - dla pozostałych odpadów - 0,04 mm. 5. Naklejki samoprzylepne. 1) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać i dostarczyć Zamawiającemu naklejki samoprzylepne przeznaczone do oznaczania worków. 2) Wymiary naklejki: 5cm x 5cm. Wzór naklejki: GMINA SKOŁYSZYN Miejscowość: ............................ Nr domu: .................................. Nr lokalu: ................................ 3) Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu naklejki, o których mowa w pkt 2 w łącznej ilości ok. 180 000 sztuk w okresie trwania umowy, sukcesywnie wraz z workami. 4) Pierwszą partię naklejek w ilości ok. 30 0000 szt. Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą worków do selektywnej zbiórki odpadów, w terminie do 30 dni od podpisania umowy. 5) W przypadku, gdy podana liczba naklejek będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia na zgłoszenie przez Zamawiającego. 6. Pojemniki na odpady
1) W wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach Wykonawca jest zobowiązany w każdej miejscowości ustawić dodatkowo własne pojemniki na odpady komunalne: a) dla tworzyw sztucznych, w łącznej ilości: 15 szt.; b) dla szkła mieszanego, w łącznej ilości: 15 szt.; c) pojemniki o pojemności 1100 l przeznaczone na odpady niesegregowane we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, w łącznej ilości: 15 szt.; d)kontenery o pojemności 6 000 - 7000 l przeznaczone na odpady niesegregowane, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w łącznej ilości: 7 szt.; e) kontenery o pojemności 6 000 - 7000 l przeznaczone na popiół, odpady budowlane oraz na odpady biodegradowalne i odpady zielone
w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego (Wykonawca powinien dysponować co najmniej 4 szt. kontenerów); 7. Harmonogram wywozu 1) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien odbywać się zgodnie z harmonogramem wywozu przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonawca powinien dołączyć do oferty wstępny harmonogram wywozu odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Po wyborze oferty Wykonawcy, podpisaniu umowy i akceptacji przez Zamawiającego przedstawionego
w ofercie harmonogramu wywozu, Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany będzie ponownie złożyć zatwierdzony przez Zamawiającego (uwzględniając ewentualne uwagi) harmonogram odbierania odpadów. 2) Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmianę zatwierdzonego harmonogramu po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji zmian przez obie strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić harmonogram przez cały okres trwania umowy na swojej stronie internetowej. 8. Organizacja zbierania i wywozu odpadów 1) Wykonawca winien przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 2000. 2) Przekazanie odpadów do odpowiedniej instalacji będzie następować, po uprzednim zważeniu ich na legalizowanej wadze do tego przeznaczonej posiadającej aktualny dokument legalizacji. Ważenie winno się odbywać na podstawie dowodu ważenia, które Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminach miesięcznych wraz z fakturą. 3) Wszelkie odpady niesegerowane, w tym odpady wielkogabarytowe, opony, sprzęt elektryczny, popiół, odpady biodegradowalne (w tym zielone), odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne Wykonawca będzie zobowiązany zebrać i dostarczyć do RIPOK w Krośnie w sposób uniemożliwiający mieszanie się odpadów. Ważenie odpadów będzie odbywać się na miejscu w RIPOK w Krośnie. 4) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, który zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków w czasie odbioru i transportu,
a w przypadku wysypania - obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (plamy, zabrudzenia itp.). 5) Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady zbierane selektywnie w sposób zapobiegający ich mieszaniu. 6) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego opróżniania wszystkich ustawionych pojemników na terenie gminy Skołyszyn, na telefoniczne zgłoszenie przez Zamawiającego oraz utrzymywania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i kontenerów). 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 8) Zamawiający i właściciele nieruchomości zabudowanych winni mieć zapewnioną przez wykonawcę możliwość kontaktu telefonicznego oraz drogą emaliową z jego przedstawicielem - co najmniej w godzinach: 7:00 - 15:00 w dni robocze. 9) Za ewentualne szkody spowodowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy na nieruchomościach odpowiada Wykonawca. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich
w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego
i naprawić szkodę na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez pojazdy odbierające odpady. Wykonawca zobowiązuje się dostosować wielkość i rodzaj pojazdów odbierających odpady do tonażu, szerokości, rodzaju nawierzchni i innych parametrów dróg.
10) Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym celu Wykonawca wyznaczy Koordynatora, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Koordynator odpowiadał będzie za nadzorowanie ze strony Wykonawcy wykonywania przedmiotu umowy. Również Zamawiający ze swojej strony wyznaczy Koordynatora, w celu kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji umowy. 11) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialności za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W szczególności w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wymienionych ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012r. poz. 391 z poŸn. zm.). 12) Wykonawca jest odpowiedzialny za standard sanitarny usług oraz ochrony środowiska. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122). 13) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów w sposób, który zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych,
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 14) Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania oznaczania worków nalepkami z adresem nieruchomości, na której powstały odpady oraz wyrywkowej kontroli rzetelności segregacji odpadów. O każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy powiadomić pisemnie Zamawiającego z podaniem danych adresowych nieruchomości i udokumentowaniem zaistniałego naruszenia, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego
o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi w przypadku ich zajścia. 15) Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbieranych odpadów (nie dotyczy odpadów przekazywanych do RIPOK). Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 16) Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 10 dnia miesiąca następnego obowiązany jest złożyć pisemną informację o wykonaniu przedmiotu zamówienia w danym miesiącu.
17) Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest również do wystawienia karty przekazania odpadów. Ponadto Wykonawca, na każde pisemnie żądanie Zamawiającego udostępni niezwłocznie (w ciągu 3 dni roboczych) wszelkie dane lub inne informacje związane z realizacją zamówienia. 9. Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów, urządzeń oraz bazy magazynowo transportowej. 1) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany dysponować bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Skołyszyn, lub
w odległości nie większej niż 50 km od granicy Gminy Skołyszyn. 2) Wyposażenie bazy magazynowo - transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów. 3) Wszystkie pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów muszą posiadać system pozycjonowania satelitarnego umożliwiający sprawdzenie aktualnej lokalizacji pojazdów. 4) Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia przez wykonawcę posiadały aktualne wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia, ubezpieczenia, były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 5) Wykonawca do 7 dni po podpisaniu umowy winien: a) przekazać szczegółowy wykaz sprzętu, który będzie używany do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z numerami rejestracyjnymi; b) zainstalować na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowania pozwalającego na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia; c) umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli bazy magazynowo - transportowej, w szczególności stanu ilościowego posiadanych pojazdów, ich wyposażenia, poprawności działania systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego. 10. Przepisy wykonawcze 1) Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., Nr 21); b) ustawą z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 391
z póŸn.zm), wraz z przepisami wykonawczymi; c) Uchwałą Nr XXI13012 Rady Gminy w Skołyszynie
z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn; d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 630); e) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U z 2012 r. poz. 645); f) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122); g) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. nr 104 poz. 868); h) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwały Nr XXIV41012 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego z póŸn. zm.; i) przepisami BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia; j) zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, etyką zawodową, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5, 90.51.10.00-2, 90.51.30.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
8 000,00 (osiem tysięcy) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158,
z póŸn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony
z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Wadium wnoszone
w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że
w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ˇ         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391
i 951) prowadzonego przez Wójta Gminy Skołyszyn.

ˇ         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, wykonywane przez okres co najmniej 12 m-cy, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN każda - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ

ˇ         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca jest zobowiązany wykazać że dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie gminy Skołyszyn lub w odległości nie większej niż 50 km od granicy tej gminy oraz pojazdami i pojemnikami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym co najmniej: a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) jeden pojazd przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów za pomocą dŸwigu HDS; d) 30 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 1,5 do 2,5 m3 (15 szt. jednego koloru na szkło i 15 szt. jednego koloru na plastik); e) 15 szt. pojemników o pojemności 1100 l przeznaczonych na odpady niesegregowane; f) 7 szt. kontenerów o pojemności 6000 - 7000 l przeznaczonych na odpady komunalne niesegregowane; g) 4 szt. kontenerów o pojemności 6000 - 7000 l przeznaczonych na popiół, odpady budowlane i odpady biodegradowalne (zielone). Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 5 do SIWZ.

ˇ         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.

ˇ         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach: 1) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy. 2) Zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego. 3) Zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie, jednak nie więcej niż 10%) ilości odpadów objętych umową oraz ilości worków i naklejek. Cena jednostkowa nie może ulec zmianie. 4) Zmiana harmonogramu wywozu odpadów po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 5) Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
6) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót na pisemny wniosek Wykonawcy. Zamawiający może odmówić zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy. 7) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 3. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=35
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 13 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Od czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podjętej
w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany, Wykonawcy, który ma interes w uzyskaniu zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - przysługuje odwołanie. 2. W związku z wartością zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie
w przypadku tego zamówienia przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania;
3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej
z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2. 10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,
a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 15. Zamawiający, nie póŸniej niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej - wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 19. Szczegóły dalszego postępowania odwoławczego zawiera ustawa PZP - Dział VI - Środki ochrony prawnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ - Odpady Gmina Skołyszyn.pdf
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnainiu warunków.doc
Zał.Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz sprzętu.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc