Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Nowa strona 5

Skołyszyn, dn. 2013-06-14

znak sprawy: GPIR.271.5.2013

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług odbioru i transportu komunalnych odpadów niesegregowanych oraz zagospodarowania odpadów segregowanych z terenu gminy Skołyszyn  w okresie VII 2013 r. – XII 2014 r.”

 

 

Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn.zm.) - informuję, że postępowanie zostaje unieważnione, ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zaplanowano na realizację zamówienia o 170 tys. zł. Zamawiający nie ma możliwości zabezpieczyć brakującej kwoty.

                  

Zenon Szura

                       Wójt Gminy Skołyszyn