Odpowiedzi na zapytania
Nowa strona 5

Skołyszyn, dn. 2013-08-28

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

GPIR.271.12.2013

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek organizacyjnych”Działając w trybie artykułu 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami na zapytania.

 

Treść zapytań:

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek organizacyjnych zwracamy się z prośbą o:

1.      Wyłączenie z części ogólnej ubezpieczeń komunikacyjnych i dodanie jako oddzielnego zadania, obejmującego upieczenia komunikacyjne (OC, Auto Casco, NNW, Assistance) w SIWZ i jej integralnych częściach, niezbędnych do prawidłowego oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego i właściwej kalkulacji składki .

2.      Przedłużenie terminu składania ofert do 10.09.2013 r.

3.      W przypadku ujęcia sum ubezpieczenia w widełkach prosimy o precyzyjne określenie tych sum ubezpieczenia jakie winny zostać przyjęte.

 

Treść odpowiedzi.

 

Ad.1.

Zamawiający nie wyraża zgody na podział zamówienia na części.

Ad.2.

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Ad.3.

Poniżej Zamawiający przedstawia minimalne limity odpowiedzialności w zależności od ryzyka i ubezpieczanej jednostki, które zostały ujęte w SIWZ w widełkach:

Jednostka

Opis ryzyka oraz minimalny limit odpowiedzialności

Dewastacja

(pkt 3.3 ppkt 4 SIWZ)

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

(pkt 3.3.5)

Kradzież, rabunek

(pkt 3.3.2 SIWZ)

Szyby i przedmioty szklane

(pkt 3.3.3 SIWZ)

OC suma gwarancyjna (pkt 3.3.4, ppkt 21)

Gmina Skołyszyn

100 000,00

180 000,00

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 150 000,00; środki obrot. – 50 000,00; środki pieniężne od włam. – 20 000,00; środki pieniężne – rabunek – 20 000,00 ; środki pieniężne transport – 10 000,00

stałe elementy bud. – 20 000,00

10 000,00

300 000,00

ZSP w Bączalu Dolnym

20 000,00

123 194,00

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 100 000,00; środki obrot. – 20 000,00; stałe elementy bud. – 10 000,00

2 000,00

100 000,00

ZSP w Kunowej

20 000,00

102 150,00

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 100 000,00; środki obrot. – 20 000,00; stałe elementy bud. – 10 000,00

2 000,00

100 000,00

ZSP w Skołyszynie

20 000,00

100 000,00

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 100 000,00; środki obrot. – 20 000,00; stałe elementy bud. – 10 000,00

2 000,00

100 000,00

Przedszkole, GZOEAS w Skołyszynie

20 000,00

40 000,00

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 100 000,00; środki obrot. – 20 000,00; środki pieniężne od włam. – 10 000,00; środki pieniężne – rabunek – 10 000,00 ; środki pieniężne transport – 5 000,00;

stałe elementy bud. – 10 000,00

2 000,00

100 000,00

ZSP w Święcanach

20 000,00

100 000,00

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 100 000,00; środki obrot. – 20 000,00; stałe elementy bud. – 10 000,00

2 000,00

100 000,00

SP w Jabłonicy

20 000,00

66 678,00

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 100 000,00; środki obrot. – 20 000,00; stałe elementy bud. – 10 000,00

2 000,00

100 000,00

SP w Lisowie

20 000,00

81 800,00

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 100 000,00; środki obrot. – 20 000,00; stałe elementy bud. – 10 000,00

2 000,00

100 000,00

SP w Harklowej

20 000,00

61 045,77

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 100 000,00; środki obrot. – 20 000,00; stałe elementy bud. – 10 000,00

2 000,00

100 000,00

SP w Przysiekach

20 000,00

72 389,73

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 100 000,00; środki obrot. – 20 000,00; stałe elementy bud. – 10 000,00

2 000,00

100 000,00

GOPS w Skołyszynie

20 000,00

75 549,67

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 100 000,00; środki obrot. – 20 000,00; środki pieniężne od włam. – 10 000,00; środki pieniężne – rabunek – 10 000,00;  środki pieniężne transport – 5 000,00; stałe elementy bud. – 10 000,00

2 000,00

100 000,00

ŚDS w Przysiekach

20 000,00

71 841,48

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 100 000,00; środki obrot. – 20 000,00; stałe elementy bud. – 10 000,00;

2 000,00

100 000,00

GZGK w Skołyszynie

I etap – 50 000,00

II etap – 50 000,00

I etap – 100 000,00

II etap - 120 000,00

środki trwałe, maszyny, urządzenia – 150 000,00; środki obrot. – 20 000,00; stałe elementy bud. – 20 000,00

2 000,00

200 000,00

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn