Ogłoszenie
Nowa strona 6

Skołyszyn, dnia 27 sierpnia 2013 r.

GPIR.g.6840.1.5.8.2013

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 3, 4, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./ - Wójt Gminy Skołyszyn o g ł a s z a:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanych, we wsi Siepietnica, stanowiących własność Gminy Skołyszyn:

1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 240 o pow. 1.4177 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00037806/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Na nieruchomości znajduje się: budynek Domu Sportowca /powierzchnia zabudowy - 226 m2, powierzchnia użytkowa – 248 m2/ wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony kryty stropodachem i ogrodzenie: z siatki stalowej na słupkach stalowych, osadzonych na cokoliku betonowym, częściowo zniszczone i nie odremontowane. Boiska oraz bieżnia od dłuższego czasu nie są eksploatowane i nie remontowane. Dojazd z drogi krajowej drogą biegnącą przez tereny kolejowe, a następnie gruntami Skarbu Państwa i Gminy Skołyszyn.

Brak prawnie ustanowionego dojazdu do działki. boiska oraz bieżnia.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Skołyszyn nieruchomość znajduje się:

W I Strefie Osadnictwa w terenie „Usługi Turystyczne, Sport i Rekreacja ISTN.POTEN” wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 333.100,00 zł, brutto /trzysta trzydzieści trzy tysiące sto złotych 00/100 groszy/.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 240 o pow. 1.4177 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica odbędzie się w dniu 1 paŸdziernika 2013 r. /tj. wtorek/ o godz. 900. w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 66.620,00 zł /słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by gotówka wpłynęła na konto lub została wpłacona najpóŸniej w dniu 25 września 2013 r.

2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 238/16 o pow. 3.0604 ha, 303/5 o pow. 1.3263 ha, tj. o łącznej pow. 4.3867 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej: KS1J/ 00037884/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Nieruchomość położona w miejscowości Siepietnica, stanowiąca teren po wyeksploatowaniu złoża żwiru i wypełniony wodą, stanowiąca obecnie staw w skład którego wchodzi grunt Skarbu państwa nie będący przedmiotem sprzedaży. Zlokalizowana jest w południowo wschodniej części miejscowości. Posiada nieregularny kształt. W niedalekiej odległości od strony południowej przepływa rzeka Ropa. Na przyległych terenach jest więcej takich obiektów połączonych jazami, a wymiana i uzupełnianie wody dokonywane jest z rzeki Ropy. Tereny te wykorzystywane są także jako obiekty rekreacyjne przez członków Polskiego Związku Wędkarskiego.

Dojazd do stawu z drogi krajowej Nr 28 przez tereny kolejowe drogą początkowo utwardzoną, a następnie gruntową w skład której wchodzą grunty Skarbu Państwa i Gminy Skołyszyn, Służebność gruntowa nie jest prawnie uregulowana. Otoczenie działek pod wodami zajmują grunty zakrzaczone i tereny zielone. Działka leży w terenie nie uzbrojonym.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość znajduje się w III Strefie Działalności Gospodarczej Pozarolniczej i położone są w terenie „Złoża udokumentowane” „Przemysł, Rzemiosło, Produkcja Hodowlana, Bazy i Składy ISTN/POT” gdzie znajduje się przemysł wydobywczy surowców pospolitych poten. – po wyeksploatowaniu rekreacja wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości : 78.900,00 zł, brutto /siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/000 groszy/.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 238/16 o pow. 3.0604 ha, 303/5 o pow. 1.3263 ha, tj. o łącznej pow. 4.3867 ha położonej na terenie wsi Siepietnica odbędzie się w dniu 1 paŸdziernika 2013 r. /tj. wtorek/ o godz. 11oo. w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 15.780,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by gotówka wpłynęła na konto lub została wpłacona najpóŸniej w dniu 25 września 2013 r.

3. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 187/6 o pow. 0.66 ha, 242/2 o pow. 0.1315 ha, 242/4 o pow. 0.0211 ha, 273/4o pow. 0.7921 ha, 277 o pow. 0.5803 ha, 278 o pow. 0.2370 ha, 279 o pow. 0.2621 ha, 274/2 o pow. 0.4290 ha, 275 o pow. 0.2627 ha, 276 o pow. 0.2388 ha, 281 o pow. 0.2636 ha, 282 o pow. 0.2142 ha, 283 o pow. 0.2881 ha, 284 o pow. 0.0978 ha, 293/1 o pow. 0.0269 ha, 293/2 o pow. 0.4300 ha, 292/3 o pow. 0.2812 ha, 294/1 o pow. 0.1131 ha, 295/1 o pow. 0.3595 ha, 296/1o pow. 0.1896 ha, 297/1 o pow. 0.1678 ha, 298/1o pow. 0.1590 ha, 301/1 o pow. 0.1267 ha, 299/1 o pow. 0.1224 ha, 316/2 o pow. 1.9728 ha i 335/1 o pow. 0.1277 ha, tj. o łącznej pow. 8.5550 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księgach wieczystych: KS1J /00037884/0 i KS1J /00040615/8 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Działki stanowią teren znajdujący się pod wodami. Jest to teren poeksploatacyjny po wydobyciu żwiru, stanowiący naturalny zbiornik wodny. Działki stanowią fragment stawu będącego częściowo własnością Stowarzyszenia oraz Skarbu Państwa. Na terenie w którym leży staw jest kompleks takich obiektów, połączonych jazami, wymiana, uzupełnianie wody w stawach odbywa się z rzeki Ropy. Staw jest użytkowany jako teren rekreacyjny przez członków Polskiego Związku Wędkarskiego. Dojazd do stawu z drogi krajowej Nr 28 przez tereny kolejowe drogą początkowo utwardzoną, a następnie gruntową w skład której wchodzą grunty Skarbu Państwa i Gminy Skołyszyn,

Otoczenie działek pod wodami zajmują grunty zakrzaczone i tereny zielone. Działki leżą w terenach nie posiadających uzbrojenia za wyjątkiem energii elektrycznej znajdującej się w pobliżu.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księgach wieczystych jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Skołyszyn nieruchomość znajduje się:

w terenie „Złoża udokumentowane” „Przemysł, Rzemiosło, Produkcja Hodowlana, Bazy i Składy ISTN/POT” gdzie znajduje się przemysł wydobywczy surowców pospolitych poten. – po wyeksploatowaniu rekreacja wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.a

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 164.000,00 zł, brutto /sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/000 groszy/.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 187/6 o pow. 0.66 ha, 242/2 o pow. 0.1315 ha, 242/4 o pow. 0.0211 ha, 273/4 o pow. 0.7921 ha, 277 o pow. 0.5803 ha, 278 o pow. 0.2370 ha, 279 o pow. 0.2621 ha, 274/2 o pow. 0.4290 ha, 275 o pow. 0.2627 ha, 276 o pow. 0.2388 ha, 281 o pow. 0.2636 ha, 282 o pow. 0.2142 ha, 283 o pow. 0.2881 ha, 284 o pow. 0.0978 ha, 293/1 o pow. 0.0269 ha, 293/2 o pow. 0.4300 ha, 292/3 o pow. 0.2812 ha, 294/1 o pow. 0.1131 ha, 295/1o pow. 0.3595 ha, 296/1o pow. 0.1896 ha, 297/1 o pow. 0.1678 ha, 298/1 o pow. 0.1590 ha, 301/1 o pow. 0.1267 ha, 299/1 o pow. 0.1224 ha, 316/2 o pow. 1.9728 ha i 335/1 o pow. 0.1277 ha, tj. o łącznej pow. 8.5550 ha położonej na terenie wsi Siepietnica odbędzie się w dniu 1 paŸdziernika 2013 r. /tj. wtorek/ o godz. 13oo, w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 32.800,00 zł /słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych 00/100/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by gotówka wpłynęła na konto lub została wpłacona najpóŸniej w dniu 25 września 2013 r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl Urzędu Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu /13 / 449 - 10 - 62 wewn. 31/.

Wójt Gminy Skołyszyn

mgr Zenon Szura

Zarządzenia Nr 99/2013

Zarządzenia Nr 103/2013

Zarządzenia Nr 106/2013