Ogłoszenie
Nowa strona 9

Skołyszyn, dnia 27 sierpnia 2013 r.

GPIR.g.6840.6.2013

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./ - Wójt Gminy Skołyszyn o g ł a s z a:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 303/6 o pow. 0.7408 ha położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej: KS1J 00037884/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Nieruchomość położona w miejscowości Siepietnica, stanowiąca teren po wyeksploatowaniu złoża żwiru i wypełniony wodą, stanowiąca obecnie staw. Zlokalizowana jest w południowo wschodniej części miejscowości. Posiada nieregularny kształt. W niedalekiej odległości od strony południowej przepływa rzeka Ropa. Na przyległych terenach jest więcej takich obiektów połączonych jazami, a wymiana i uzupełnianie wody dokonywane jest z rzeki Ropy. Tereny te wykorzystywane są także jako obiekty rekreacyjne przez członków Polskiego Związku Wędkarskiego. Dojazd do stawu z drogi krajowej Nr 28 przez tereny kolejowe drogą początkowo utwardzoną, a następnie gruntową w skład której wchodzą grunty Skarbu Państwa i Gminy Skołyszyn. Służebność gruntowa nie jest prawnie uregulowana.

Otoczenie stawu stanowią grunty zakrzaczone i tereny zielone. Działka leży w terenie nie uzbrojonym.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość znajduje się w III Strefie Działalności Gospodarczej Pozarolniczej i położone są w terenie „Złoża udokumentowane” „Przemysł, Rzemiosło, Produkcja Hodowlana, Bazy i Składy ISTN/POT” gdzie znajduje się przemysł wydobywczy surowców pospolitych poten. – po wyeksploatowaniu rekreacja wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości : 15.500,00 zł, brutto /piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/000 groszy/.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 303/6 o pow. 0.7408 ha, tj. o łącznej pow. 0.7408 ha położonej na terenie wsi Siepietnica odbędzie się w dniu 30 września 2013 r. /tj. poniedziałek/ o godz. 1100. w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 3.100 zł /słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by gotówka wpłynęła na konto lub została wpłacona najpóŸniej w dniu 24 września 2013 r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie :

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl Urzędu Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu /13 / 449 - 10 - 62 wewn. 31/.

Wójt Gminy Skołyszyn

mgr Zenon Szura

Zarządzenie 104/2013