Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 1

GPIR.g.6840.7.2013                                                                                      Skołyszyn, dnia  8 paŸdziernika 2013 r.

 

 

 

                                                 I N F O R M A C J A

                       

                                     WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

                                           O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  30 września 2013 r. godz. 900,  I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.  Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: 289/2 o pow. 0.1140 ha, 290/2 o pow. 0.2249 ha, 291/2 o pow. 0.0903 ha, tj. o łącznej pow. 0.4292 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KS1J/00037884/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.  Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

 

4.  Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.  Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 289/2 o pow. 0.1140 ha, 290/2 o pow. 0.2249 ha, 291/2  o pow. 0.0903 ha, tj. o łącznej pow. 0.4292 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn – 11.500,00 zł /słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: nikt nie przystąpił do przetargu.

 

6.  Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

 

Wójt Gminy Skołyszyn

Zenon Szura