Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 3

Skołyszyn, dnia 9 paŸdziernika 2013 r.

GPIR.g.6840.8.2013
 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.
O WYNIKU PRZETARGU.
 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 1 paŸdziernika 2013 r. godz. 1300, I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Siepietnica, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer: 187/6 o pow. 0.66 ha, 242/2 o pow. 0.1315 ha, 242/4 o pow. 0.0211 ha, 273/4 o pow. 0.7921 ha, 277 o pow. 0.5803 ha, 278 o pow. 0.2370 ha, 279 o pow. 0.2621 ha, 274/2 o pow. 0.4290 ha, 275 o pow. 0.2627 ha, 276 o pow. 0.2388 ha, 281o pow. 0.2636 ha, 282 o pow. 0.2142 ha, 283 o pow. 0.2881 ha, 284 o pow. 0.0978 ha, 293/1 o pow. 0.0269 ha, 293/2 o pow. 0.4300 ha, 292/3 o pow. 0.2812 ha, 294/1 o pow. 0.1131 ha, 295/1 o pow. 0.3595 ha, 296/1o pow. 0.1896 ha, 297/1 o pow. 0.1678 ha, 298/1o pow. 0.1590 ha, 301/1 o pow. 0.1267 ha, 299/1 o pow. 0.1224 ha, 316/2 o pow. 1.9728 ha i 335/1 o pow. 0.1277 ha, tj. o łącznej pow. 8.5550 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księgach wieczystych: KS1J /00037884/0 i KS1J /00040615/8 Sądu Rejonowego w Jaśle.

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 187/6 o pow. 0.66 ha, 242/2 o pow. 0.1315 ha, 242/4 o pow. 0.0211 ha, 273/4 o pow. 0.7921 ha, 277 o pow. 0.5803 ha, 278 o pow. 0.2370 ha, 279 o pow. 0.2621 ha, 274/2 o pow. 0.4290 ha, 275 o pow. 0.2627 ha, 276 o pow. 0.2388 ha, 281o pow. 0.2636 ha, 282 o pow. 0.2142 ha, 283 o pow. 0.2881 ha, 284 o pow. 0.0978 ha, 293/1 o pow. 0.0269 ha, 293/2 o pow. 0.4300 ha, 292/3 o pow. 0.2812 ha, 294/1 o pow. 0.1131 ha, 295/1 o pow. 0.3595 ha, 296/1o pow. 0.1896 ha, 297/1 o pow. 0.1678 ha, 298/1o pow. 0.1590 ha, 301/1 o pow. 0.1267 ha, 299/1 o pow. 0.1224 ha, 316/2 o pow. 1.9728 ha i 335/1 o pow. 0.1277 ha, tj. o łącznej pow. 8.5550 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn - 164.000,00 zł /słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 groszy/, brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 165.640,00 zł /słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100 groszy/.

6. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie.

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura