Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 5

Skołyszyn, dnia 9 paŸdziernika 2013 r.

GPIR.g.6840.5.2013

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.
O WYNIKU PRZETARGU.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 1 paŸdziernika 2013 r. godz. 11.00, I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Siepietnica, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer: 238/16 o pow. 3.0604 ha, 303/5 o pow. 1.3263 ha, tj. o łącznej pow. 4.3867 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej: KS1J/ 00037884/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 238/16 o pow. 3.0604 ha, 303/5 o pow. 1.3263 ha, tj. o łącznej pow. 4.3867 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, położonej na terenie wsi Siepietnica - 78.900,00 zł /słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100 groszy/, brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 79.690,00 zł /słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy/.

Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako naby
wca Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie.

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura