Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 6

Skołyszyn, dnia 9 paŸdziernika 2013 r.

GPIR.g.6840.1.2013

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.
O WYNIKU PRZETARGU.
 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 1 paŸdziernika 2013 r. godz. 900, I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Siepietnica, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer: 240 o pow. 1.4177 ha, księga wieczysta: KS1J /00037806/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 240 o pow. 1.4177 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica - 333.100,00 zł /słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sto złotych 00/100 groszy/, brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: nikt nie przystąpił do przetargu.

6. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym.
 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura