KONSULTACJE W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĽDOWYMI NA ROK 2013
Nowa strona 1

KONSULTACJE W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĽDOWYMI NA ROK 2013

 

 

Uprzejmie informuję, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2014 roku. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi na 2014  r.” Opinie i uwagi proszę przesyłać w  terminie do 6 grudnia 2013 r.

- listownie na adres : Urząd Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12

- faksem : 13 44 91 062

- droga elektroniczną : e-mail gmina@skolyszyn.pl

 

Załącznik : Program współpracy

 

 

 

 

 

PROJEKT

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKOŁYSZYN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĽDOWYMI  NA 2014 ROK.

I.         Postanowienia ogólne

  1. Organizacje pozarządowe stanowią ważne ogniwo aktywności społeczno - gospodarczej nowoczesnego demokratycznego państwa. Obszarem aktywności tych organizacji jest przede wszystkim: pomoc społeczna, działalność charytatywna ochrona zdrowia i edukacja, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, a także wiele innych rodzajów działalności dla dobra publicznego. Działania tych organizacji stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często wyręczają te organy w realizacji ich zadań. Organizacje te mogą mieć zwłaszcza duży udział w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

2.      Roczny Program Współpracy określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań.

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,                            
b) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,                               
c) programie - rozumie się przez to " Roczny Program współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych  na rok 2013”.

II.    Cele programu

Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Skołyszyn. Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez:

  1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
  2. zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców,
  3. wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych przy rozwiązywaniu problemów lokalnych,

4.      poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

5.      integrację podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

III.  Kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi

1. Przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi są:

-        ustawowe zadania własne Gminy,

-        zadania publiczne określone w art. 4 ustawy

 

2. Do priorytetowych zadań Gminy Skołyszyn w 2014 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi należą:

-        ochrona i promocja zdrowia,

-        upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w społeczności Gminy Skołyszyn poprzez organizację zawodów, turniejów, rozgrywek, szkolenia sportowego i masowych imprez promujących Gminę,

-        podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego,

-        pomoc społeczna i świadczenie usług dla osób najbardziej potrzebujących pomocy,

-        profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym,

-        integracja społeczna.

3. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być zlecone organizacjom pozarządowym może nastąpić na wniosek Wójta Gminy Skołyszyn, po akceptacji ich przez Radę Gminy Skołyszyn w drodze zmiany uchwały.

4. Program współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

 

 

IV. Formy współpracy

     Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych, o których mowa w pkt  II, będzie realizowana w następujących formach: 

2. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczące m.in.:

-        wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności                                i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

-        udostępnienie pomieszczeń, rozpowszechnianie informacji,

-        udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych Ÿródeł niż budżet Gminy Skołyszyn.

3. Współpraca o charakterze finansowym, która może odbywać się w formach:

-        powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

-        wspieranie takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 

V. Zasady współpracy
Współpraca Gminy Skołyszyn z organizacjami opiera się na zasadach:
a) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebą wspólnoty samorządowej,
b) suwerenności stron – szanując swoją autonomię gmina i organizacje nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,
c) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
d) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań,
f) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje, sposób udzielenia oraz wykonywania zadania są jawne.

VI. Okres realizacji programu.
Gmina Skołyszyn realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2014.

VII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.
Gmina Skołyszyn współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2014 i przeznacza na ten cel środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.

VIII. Sposób oceny realizacji programu współpracy

Gmina Skołyszyn w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu Gminy może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy. Również nie póŸniej niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt Gminy przedkładać będzie Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

 

IX. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz ich przebiegu

Program Współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. utworzony został na bazie projektu programu, który konsultowany był z mieszkańcami, a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy funkcjonującymi na terenie Gminy.

Projekt programu zamieszczony został na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.skolyszyn.pl, w zakładce Programy. Dodatkowo przesyłany był przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacji pozarządowych, które brały udział w otwartych konkursach w roku poprzednim, za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mailem, a którzy takiej poczty nie posiadają, za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać, nie póŸniej niż 14 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@skolyszyn.pl lub tradycyjnej. Wszelkie sugestie były analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

Mieszkańcy gminy informowani są w drodze ogłoszeń i na stronie BIP o działaniach realizowanych wspólnie przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy.

Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Skołyszyn a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w ustawie odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Urząd.

 

X. Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

Komisję konkursową oraz jej przewodniczącego powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Skołyszyn.

Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne prace nad projektem i ostateczną wersja programu współpracy. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

-       ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

-       ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

-       uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

-       ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

-       uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych Ÿródeł na realizację zadania publicznego;

-       uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

-       uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Skołyszyn, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez Gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy i jej mieszkańców.


Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej gminy Skołyszyn.