Sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego samochodu specjalnego, pożarniczego Star 660 M1
Nowa strona 1

Skołyszyn, 2013-12-30

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Skołyszyn

ogłasza ofertę sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego

samochodu specjalnego, pożarniczego Star 660 M1

 

 

1.      Przedmiotem sprzedaży jest pojazd:

 

- Marka: Star 660 M1 – FSC Starachowice

- Typ: specjalny pożarniczy

- Nr rejestracyjny: KSJ 239D

- liczba miejsc: 6

- Data pierwszej rejestracji: 05.12.1974

- pojemność silnika: 4680 cm 3

- Moc: 77kW

- badanie okresowe: nieważne (02.09.2012)

- dodatkowe informacje: stan techniczny odpowiada okresowi eksploatacji, pojazd jest kompletny; w przypadku kupna przez osobę prywatną wszelkie oznaczenia i sygnalizacje samochodu uprzywilejowanego zostaną usunięte (nie wchodzą w cenę pojazdu)

 

2.      Cena wywoławcza wynosi 5 000, 00 zł.

 

3.      Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Pojazd można obejrzeć u kierowcy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej, gm. Skołyszyn, pow. Jasielski, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Uprawnieni do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu do oględzin oraz udzielenia informacji są: Stanisław Święch – tel. 13 4491010 oraz Kazimierz Kędzior - 662707164

4.      Warunki przystąpienia do przetargu:

a)      Złożenie oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz można pobrać w siedzibie sprzedającego: punkt informacji (parter), pok. Nr 4 lub ze strony internetowej gminy Skołyszyn

b)      Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę. Jedynym kryterium mającym wpływ na wybór oferty jest zaproponowana cena. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej określonej w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

c)      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 15.01.2014r. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. – 250 ,00 zł, które należy wpłacić przelewem na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy Biecz O/Skołyszyn
Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001, lub w kasie Urzędu Gminy
w Skołyszynie.

d)      Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

e)      Wadim złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub których oferty zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, na wskazany w ofercie numer rachunku bankowego.

f)        Wadium złożone przez wybranego nabywcę samochodu zalicza się na poczet ceny.

g)      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

 

5.      Miejsce składania ofert:

Sekretariat Urzędu Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12, pokój nr 9,
do godz. 9.30 w dniu 15.01.2014r. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

6.      Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2014r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy
w Skołyszynie pokój Nr 7

 

7.      Wymagania jakie powinna spełniać oferta:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwa (firmy) i siedziba oferenta, nr NIP/PESEL,
     REGON, telefon kontaktowy,

b) oferowana cenę i sposób jej zapłaty,

c) oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu
     przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z
     oględzin,

d) załączenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium,

e) numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium.

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia. Koperta winna mieć oznaczenie o treści: „Oferta na zakup samochodu specjalnego,  marki Star 660”

 

8.      Informacje dodatkowe:

a)      Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, oferta nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu lub jest ona niekompletna lub budzi inne wątpliwości.

b)      W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie aukcja ustna pomiędzy zainteresowanymi, obecnymi w dniu i miejscu przeprowadzenia przetargu, niezwłocznie po otwarciu ofert przez komisję.

c)      Sprzedawcy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn

d)      Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany warunków udziału w przetargu.

e)      W przypadku niezłożenia żadnej oferty lub złożenia wyłącznie ofert poniżej ceny wywoławczej przetarg zostanie unieważniony.

f)       Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wpłacone wadium) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży – wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

g)       Pojazd zostanie wydany nabywcy po dokonaniu wpłaty na wskazane przez sprzedawcę konto i przedłożeniu dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon SzuraZałączniki
Formularz ofertowy.docx
Umowa na sprzedaż.docx