Odpowiedzi na zapytania
GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

Skołyszyn, dn. 2014-01-22

GPIR.271.z.1.2014

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w miesiącach III - XI 2014 roku”

 

Działając w trybie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póŸn. zm.) przekazuję odpowiedzi na zapytania do przetargu złożone przez Wykonawców:

 

PYTANIA:

1.     Na jakiej podstawie Zamawiający dopuszcza jedynie zagospodarowanie odpadu – osadu w procesie R-10 – „Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska”, skoro istnieje jeszcze możliwość zagospodarowanie poprzez kompostowanie w procesie R-3. Czy zatem Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie tego odpadu w procesie R-3 poprzez kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania ?

 

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wytwórca odpadów (Zamawiający) jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami, co oznacza, że również decyduje o formie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym przypadku wytwarzanego ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego. Ponadto art. 18 ustawy o odpadach nie wskazuje wytwórcy odpadów sposobu wyboru konkretnego procesu odzysku dla danego odpadu, pozostawiając wybór odzysku wytwórcy odpadów. Dlatego też, Zamawiający dopuścił zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o odpadach jedynie odzysk tego odpadu w procesie R10 tj. „Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska” z uwagi na fakt, że odpad ten nadaje się z uwagi na swoje właściwości bezpośrednio po wytworzeniu do użytecznego zastosowania (odzysku) jako substancja nawozowa stosowana na gruntach i nie ma potrzeby przeprowadzania odzysku w specjalistycznych instalacjach, w kontrolowanych warunkach jak to ma miejsce w przypadku odzysku w procesie R3 tj. „Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)”. Wpływa to w głównej mierze na ekonomię odzysku dla tego odpadu, a Zamawiający posiada ograniczone środki pieniężne przeznaczone na zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, co warunkuje wybór tylko procesu R10 przez Zamawiającego, jako procesu cenowo tańszego na podstawie kilkuletnich doświadczeń Zamawiającego w zagospodarowywaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Dodatkowo wybór jest uwarunkowany okresem w roku, w którym proces R10 może być realizowany tj. od 1 marca do 30 listopada i może pozwolić na konkurencyjny cenowo odzysk w stosunku do okresu od 1 grudnia do końca lutego, w którym to proces R10 nie może być realizowany, a zagospodarowanie osadów odbywa się wówczas w procesie R3.  W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w procesie R10.

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn