Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                        Skołyszyn, dn. 2014-02-11

GPIR.271.z.m.1.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Zakup kosiarki bijakowej do poboczy dla Gminy Skołyszyn.”

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej kosiarki bijakowej przeznaczonej do koszenia poboczy dróg gminnych Gminy Skołyszyn.

 

Szczegółowy opis zamówienia:

I.                    KOSIARKA (parametry i minimalne wyposażenie):

ˇ         szerokość robocza (1400 – 1500 mm);

ˇ         masa (maksymalnie 600 kg);

ˇ         przeznaczona do pracy przy ciągniku, montaż za ciągnikiem, lub z boku, przystosowana do pracy z ciągnikiem Zetor typ Z 7211;

ˇ         hydrauliczny wysuw boczny, możliwość odchylania w górę o 90 stopni i dół o 50 stopni;

ˇ         zabezpieczenie podczas najechania na kamień (podniesienie urządzenia w górę);

ˇ         wyposażona w bijaki i wał odbioru mocy WOM.

II.                  POZOSTAŁE WYMAGANIA:

ˇ         transport do siedziby Zamawiającego bezpłatny;

ˇ         przeszkolenie obsługi i próbny rozruch w siedzibie Zamawiającego – bezpłatnie;

ˇ         minimalna gwarancja - 12 m-cy od daty odbioru dostawy.

 

Termin dostawy:  20 marzec 2014 r. (przewidywany termin zawarcia umowy:
20 – 25 luty 2014 r.)

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania. W ofercie należy podać koszt netto i brutto zakupu i dostawy kosiarki do siedziby Zamawiającego. Do oferty należy załączyć opis oferowanej kosiarki wraz parametrami technicznymi i zdjęciem poglądowym.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  19 luty 2014 r.  do godz. 15:00.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godz. od 7:30 do 15:00. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą łączną ceną dostawy kosiarki spełniającej  kryteria zamówienia.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.

                                                                            

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
Zał.Nr 2 - Projekt umowy.doc