Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup mieszanki tłuczniowo – klińcowej 5 – 63 mm przeznaczonej do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn w roku 2014.”-  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  0

 

 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907  z póŸn.zm.) – nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

        

                                                

Zenon Szura

            Wójt Gminy Skołyszyn