Zapytanie ofertowe
Skołyszyn, dn. 2014-02-26

GPIR.271.z.m.2.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Zakup kruszywa kruszonego frakcji 0-63 mm przeznaczonego do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn w roku 2014.”

 

Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną sprzedaż Zamawiającemu kruszywa kruszonego o frakcji od 0 do 63 mm, zwanego dalej kruszywem. Kruszywo powinno być wolne od zanieczyszczeń obcych i spełniać kryteria określone aktualnymi normami. Minimalny stopień przekruszenia kruszywa: 50%.  

Łączna ilość zamawianego kruszywa: 1000 t. Zamawiający dopuszcza możliwość nie wykorzystania zakładanej ilości zamawianego kruszywa.

Warunki sprzedaży kruszywa:

Wykonawca musi zapewnić lokalizację sprzedaży, odbioru zamawianego kruszywa na terenie gminy Skołyszyn zapewniającą możliwość zmagazynowania co najmniej 200 t kruszywa oraz zważenia i swobodnego załadunku samochodu ciężarowego w całym okresie obowiązywania umowy. Sprzedaż kruszywa będzie następować sukcesywnie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego, w miejscu magazynowania kruszywa przez Wykonawcę w terminie do 3 dni od zlecenia. Wykonawca jest zobowiązany dokonać załadunku zamawianej ilości kruszywa na podstawiony przez Zamawiającego środek transportu, dokonać dokładnego zważenia załadowanego kruszywa i przekazać dowód (kwit) z ważenia kierowcy podstawionego pojazdu.

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać w terminie: od podpisania umowy do dnia 15 grudzień 2014 r.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać sprzedaży kruszywa sukcesywnie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego, w miejscu magazynowania kruszywa przez Wykonawcę w terminie do 3 dni od otrzymania zlecenia.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania. W ofercie należy podać łączny koszt netto i brutto zakupu i załadunku 1000 t kruszywa oraz koszt brutto zakupu i załadunki 1 t kruszywa.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  5 marzec 2014 r.  do godz. 15:00.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt zakupu kruszywa.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.

                                                                            

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty
Zał.Nr 2 - projekt umowy