Ogłoszenie
GPIR.g.6840.1.2013                                                                       Skołyszyn, dnia 25 luty 2014 r.

 

  O G Ł O S Z E N I E

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 1,  art. 40 ust. 1, pkt. 1, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./, §  3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  § 6 ust. 1, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U.  Nr 207, poz. 2108  z póŸn. zm./  - Wójt Gminy Skołyszyn  ogłasza:

 

II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

  

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  240 o pow. 1.4177 ha,  położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00037806/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Na nieruchomości znajduje się: budynek Domu Sportowca /powierzchnia zabudowy - 226 m2, powierzchnia użytkowa – 248 m2/ wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony kryty stropodachem i ogrodzenie: z siatki stalowej na słupkach stalowych, osadzonych na cokoliku betonowym, częściowo zniszczone i nie odremontowane. Boiska oraz bieżnia od dłuższego czasu nie są eksploatowane i nie remontowane. Dojazd z drogi krajowej drogą biegnącą  przez tereny kolejowe, a następnie gruntami Skarbu Państwa i Gminy Skołyszyn.

Brak prawnie ustanowionego dojazdu do działki, boiska oraz bieżnia.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej  jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Skołyszyn nieruchomość  znajduje się:

W I Strefie Osadnictwa w terenie „Usługi Turystyczne,  Sport i Rekreacja ISTN.POTEN”  wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność  z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości:  266.480,00 zł, brutto /dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy/.                                                                                   

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 240 o pow. 1.4177 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica  odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. /tj. poniedziałek/  o godz. 900. w Urzędzie Gminy  Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej  nieruchomości, w kwocie:  53.296,00 zł /słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie  76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  w takim terminie by gotówka wpłynęła na konto lub została wpłacona najpóŸniej  w dniu  25 marca 2014 r.

  

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

Wpłacone wadium zostanie:

 

-        zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca  winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikacji na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Skołyszyn oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także w Dzienniku „Super Nowości”.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy  Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl Urzędu Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu  /13 / 449 - 10 - 62 wewn. 31/.

 

 

 Załączniki
Zarządzenie Nr 18/2014
Zarządzenie Nr 19/2014