Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Skołyszyn: Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr ew. 520/2 w Bączalu Górnym.
Numer ogłoszenia: 56597 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn , Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr ew. 520/2 w Bączalu Górnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej zabezpieczenia osuwiska i odbudowy drogi gminnej nr 520/2 w miejscowości Bączal Górny. 2. Zakres opracowania przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500 oraz ewentualnie projektów podziału nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania wraz z wypisami z rejestru gruntów, dla działek objętych przedmiotowym zadaniem. 2) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.
3) Wykonanie projektu budowlanego w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej. 4) Opracowanie projektu wykonawczego w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej. 5) Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzgodnieniami w Starostwie Powiatowym w Jaśle w trzech egzemplarzach w wersji papierowej + wersja elektroniczna, jeżeli zachodzić będzie konieczność jego opracowania. 6) Wykonanie przedmiaru robót w dwóch egzemplarzach + wersja elektroniczna oraz kosztorysu inwestorskiego i ślepego w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej. 7) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w dwóch egzemplarzach + wersja elektroniczna. 8) Rozpoznanie usytuowania urządzeń obcych kolidujących z realizacją przedmiotowego zadania i ewentualne opracowanie projektów ich przełożenia, jeżeli z uzyskanych warunków wyniknie konieczność ich przebudowy oraz uwzględnienie tych prac w kosztach realizacji projektu. 9) Wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii, a w szczególności opinii Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa w Rzeszowie. 10) Uzyskanie zgody wszystkich właścicieli nieruchomości, na których będą realizowane prace, poza pasem drogowym drogi gminnej. 11) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy - w czterech egzemplarzach.
12) Uzyskanie pozytywnej opinii geotechnicznej dla przedstawionych w opracowanej dokumentacji projektowo - budowlanej rozwiązań; 13) Przygotowanie innych niezbędnych dokumentów, oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania przez Gminę decyzji pozwolenia na budowę. 14) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji na podstawie tej dokumentacji.
15) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo budowlanej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. 16) Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być wykonana zgodnie
z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad. 17) Dokumentacja powinna być sporządzona m.in.
w oparciu o: a. ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póŸn. zm.); b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póŸn. zm.); d. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póŸn. zm.); e. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r., poz. 462 z póŸn.zm.); f. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z póŸn. zm.); g. Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z póŸn. zm.).
h. ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 960 z póŸn. zm.); i. ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z póŸn. zm.); j. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póŸn. zm.); k. ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z póŸn. zmianami).
18) Dodatkowe wytyczne do opracowania przedmiotu zamówienia. a. Wykonawca w opracowanej dokumentacji projektowej (rysunki, opisy techniczne), w specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń określające ich standardy jakościowe. W przypadku, gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraŸnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa. Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach; b. Przedmiar robót winien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw pozycji cenników dla potrzeb kosztorysowania oraz podaniem obliczeń ilości przedmiarowych robót. Ilości robót w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie dokumentacji projektowej i obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów;
c. Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie należy opracować odrębnie (lub wydzielić elementami) dla: stabilizacji osuwiska, dla robót drogowych i ewentualnie dla przełożenia sieci uzbrojenia terenu. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności przedmiarów robót z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Winno się dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu ww. zgodności w celu uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji a wynikające z błędów dokumentacji technicznej; d. Wymagania branżowe dla przełożenia sieci uzbrojenia terenu, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji technicznej, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania; e. Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca;
f. Dokumentacja powinna być wykonana z uwzględnieniem następujących opracowań: - Karty rejestracyjnej osuwiska wraz z opinią Państwowego Instytutu Geologicznego; - Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z opinią Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa; g. Wykonawca załączy do projektu oświadczenie, że projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć; h. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego, w związku z realizacją przedmiotowego zadania przed organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy; i. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do wyceny przyszłej usługi projektowej Wykonawca dokonał wizji w lokalnej miejsca realizacji prac w terenie; j. Zakres obowiązków Wykonawcy
w zakresie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie obowiązków, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 (jeden tysiąc pięćset) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póŸn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium
i Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ˇ         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz następujące dokumenty określające co najmniej: 1) zakres udostępnianych zasobów; 2) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem; 3) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe wymogi dotyczą również wskazanych przez Wykonawcę podwykonawców, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby podwykonawcy. Jeżeli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 - to Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT. 2) Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana podwykonawcy (podwykonawców) oraz zakresu prac realizowanych przez podwykonawców na warunkach określonych w Rozdziale IX SIWZ. 3) Zmiany terminu realizacji zadania, w przypadku: a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych; b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d) jeżeli organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; e) konieczności zmiany terminu realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 4) Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia) przy zachowaniu wszystkich obowiązków wynikających z zakresu umowy; b) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne (zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części umowy (w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 3. W/w zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu oraz spisaniu odpowiedniego aneksu do umowy. 4. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie możliwe tylko w przypadku wyrażenia zgody przez instytucję przyznającą dofinansowanie zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=36
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Od czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany, Wykonawcy, który ma interes w uzyskaniu zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - przysługuje odwołanie. 2. W związku z wartością zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie w przypadku tego zamówienia przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2. 10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 15. Zamawiający, nie póŸniej niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej - wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 19. Szczegóły dalszego postępowania odwoławczego zawiera ustawa PZP - Dział VI - Środki ochrony prawnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zał.Nr 1 - formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
Zał.Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
Zał.Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja geologiczno - inżynierska.pdf