Odpowiedzi na zapytania
Nowa strona 9

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 –64

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2014-03-24

 

GPIR.z.271.3.2014

 

Odpowiedzi na zapytania

 

 

Dotyczy  przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr ew. 520/2 w  Bączalu Górnym”

 

Działając w trybie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póŸn. zm.) Zamawiający przekazuje pytania dotyczące postępowania wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIA:

1.     Czy istnieje aktualny miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ? Jeżeli tak, gdzie jest dostępna jego treść ?

 

ODPOWIEDZI:

 

Ad. 1

Gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego tylko dla miejscowości Skołyszyn oraz cząstkowo w pozostałych miejscowościach. W miejscowości Bączal Górny, gdzie zlokalizowane jest w/w osuwisko nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Informacje o posiadanych planach zamieszczone są na stronie internetowej w systemie informacji przestrzennej Gminy Skołyszyn, pod adresem: http://skolyszyn.e-mapa.net/

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn