Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Sławęcin – etap II
Nowa strona 9

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                        Skołyszyn, dn. 2014-03-26

GPIR.z.m.271.6.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Sławęcin – etap II”

 

Zakres zamówienia obejmuje kontynuację budowy linii napowietrznej oświetlenia zewnętrznego drogi gminnej w miejscowości Sławęcin polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia drogowego zasilanego z istniejącej stacji trafo „Sławęcin 2”.

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

 -  montaż 2 słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych EPV-10.5;

 -  montaż 1 słupa żelbetowego linii napowietrznej ŻN-10;

 -  montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN AsXSn 2 x 35 mm2 – 216 m;

 - montaż wysięgników na słupach linii napowietrznej NN oraz opraw oświetleniowych typ
    OUS 150 W – 4 szt.;

-   montaż skrzynek bezpiecznikowych oraz przewodów uziemiających;

-   montaż układu pomiarowego;

-   wykonanie pomiarów wykonanej sieci;

-   wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym i decyzją pozwolenia na budowę (zał. Nr 4), z tym jednak, że zakres zamówienia obejmuje kontynuację zadania i wykonanie 4 lamp oświetlenia (1: słup nr 1 P-10 ŻN – istniejący; 2: słup nr 2/1 N-10/6E - projektowany; 3: słup nr 2/2 P-10 ŻN - projektowany; 4: słup nr 2/3 N-10/6 E - projektowany).

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 dni od podpisania umowy.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania. Ofertę należy przygotować w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. Nr 3) oraz projekt budowlany (zał. Nr 4).

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  2 kwiecień 2014 r.  do godz. 15:00.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.

                                                                     Zenon Szura
Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 - Projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 - Przedmiar robót.pdf
Zał.Nr 4 - Projekt budowlany Sławęcin 2.pdf