Dostawa prefabrykatów żelbetonowych przeznaczonych do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn
Nowa strona 14

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

 

Skołyszyn, dn. 2014-04-09

GPIR.z.m.271.8.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Dostawa prefabrykatów żelbetonowych przeznaczonych do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn”

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę prefebrykatów żelbetonowych przeznaczonych do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn (wykonanie, remont przepustów, odwodnienie dróg).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  I.    Kręgi żelbetonowe:

1.       Materiał, konstrukcja: beton zbrojony, klasa wytrzymałości betonu C30/37, powinna spełniać normę PN-EN 1917.

2.       Ilości i średnice zamawianych kręgów (średnica DN dotyczy średnicy wewnętrznej):

1)       DN 40 cm, długość 100 cm – 50 sztuk (minimum 20 sztuk).

3.       Warunki dostawy: kręgi w ilościach wymienionych w pkt 2 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego (magazyn w miejscowości Skołyszyn) wraz z rozładunkiem we wskazane miejsce przez Zamawiającego.

4.       Termin dostawy: do 3 tygodni od podpisania umowy (minimum 20 sztuk).

II.    Koryta odwadniające żelbetonowe:

1.       Materiał, konstrukcja: beton zbrojony, klasa wytrzymałości betonu C30/37, korytko powinno posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

2.       Ilości i średnice zamawianych korytek:

1)       Korytko 50x30x30cm  - 500 sztuk (minimum 200 sztuk).

3.       Warunki dostawy: korytka w ilościach wymienionych w pkt 2 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego (magazyn w miejscowości Skołyszyn) wraz z rozładunkiem we wskazane miejsce przez Zamawiającego.

4.       Termin dostawy: do 3 tygodni od podpisania umowy (minimum 200 sztuk).

 

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  16 kwiecień 2014 r.  do godz. 14:00.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. Nr 8)
w godzinach pracy Urzędu. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz projektu umowy.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania.

W ofercie należy podać koszt brutto dostawy poszczególnych prefabrykatów w ilościach określonych w zapytaniu, według tabeli w formularzu ofertowym.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą łączną ceną dostawy kpl zamówienia.

Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póŸn.zm.).

 

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 - Projekt umowy.doc