Ogłoszenie o sprzedaży
Nowa strona 8

Skołyszyn, dnia 6 maja 2014 r.

Wójt Gminy

w Skołyszynie

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U z 2013 r., poz. 594 z póŸn.zm.) oraz art. 70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Skołyszyn Nr 64/2014
z dnia 5 maja 2014 r.:

 

ogłaszam sprzedaż wraz z rozbiórką w trybie aukcji środka trwałego – budynku Domu Ludowego w Kunowej

 

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU AUKCJI

1.      Przedmiotem zbycia budynek Domu Ludowego w Kunowej, który ze względu na stan techniczny oraz planowaną budowę nowego budynku Domu Ludowego został przeznaczony do rozbiórki.

2.      Obowiązkiem oferenta, który wygra aukcję będzie rozbiórka i uprzątnięcie budynku na zasadach określonych w ust. 4.

3.      Opis budynku:

1) konstrukcja: drewniana, budynek posadowiony na podmurówce z pustaków żużlowych
i fundamencie żelbetowym;

2) dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą warstwową;

3) wymiary budynku:  długość - 21 m;  szerokość – 12 m, wysokość : 4 – 6 m.

4.      Wymagania dotyczące warunków rozbiórki obiektu:

1)   rozbiórkę budynku należy prowadzić przy użyciu specjalistycznego sprzętu
i z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa;

2)   obowiązkiem oferenta będzie uprzątnięcie zagospodarowanie i utylizacja wszystkich materiałów i odpadów powstałych przy rozbiórce obiektu;

3)   istniejące fundamenty budynku muszą zostać rozebrane co najmniej do istniejącego poziomu  terenu;

4)   termin rozbiórki i uprzątnięcia budynku: do 2 m-cy od podpisania umowy.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O AUKCJI

Cena wywoławcza wynosi: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

Aukcja odbędzie się w dniu 15 maja 2014 r. w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie,
38-242 Skołyszyn 12, sala Nr 2.

Rozpoczęcie aukcji: godz. 10:00.

W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które stawią się w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie: 38-242 Skołyszyn 12, sala nr 2.

Osoba przystępująca do aukcji oraz osoba reprezentująca osobę fizyczną lub prawną winna okazać się dowodem tożsamości oraz stosownymi pełnomocnictwami.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia postępowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, tel. 13 4491751 lub na stronach internetowych: www.bip.skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl.

W przypadku zamiaru dokonania oględzin wnętrza budynku należy kontaktować się z sołtysem wsi Kunowa, zam. Kunowa 79, tel. 13 4494307.

Zastrzega się możliwość odwołania aukcji lub zmiany warunków udziału, terminu aukcji, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 Zarządzenie - regulamin sprzedaż Domu Ludowego w Kunowej.pdf
Zał.Nr 2 - Protokół z aukcji.pdf
Zał.Nr 3 - Umowa kupna-sprzedaży.pdf